עודי וניא רחמה

הזרוטק ירא תאמ

סלטיבה וללוחש דנואסה תכפהמ

תא קר אלו ,ולוכ םלועה תא הדיערה

סינכמ הזרוטק ירא .הקיסומה ףנע

,הל םרגש המלו הריוואל ונתוא

ןבא תא וטילקה דציכ ראתמו ,LSD-ה

."עודי וניא רחמה" הבושחה ךרדה

תנמ לע "דור יבייא" ינפלואל סלטיבה וסנכנ (24/11/66) הנש םישולשמ רתוי ינפל
הז ךיראת ןייצ ןיטרמ 'גרו'ג קיפמה ."חצנל תות תודש" לש םינשסה תא ליחתהל
םישדוחבו ,"רפפ טנ'גרס לש םירובשה תובבלה ןודעומ" לע הדובעל החיתפה תדוקנכ
ידי לע בשחנש המ תא לופרבילמ םירוחבה תעברא ורצי 67/66 לירפא דע רבמבונ
.פופה תקיסומ תודלותב רתויב בושחה םובלאל םיבר
אל םלועמש ומכ הז טילקתב ועמשנ םיטסקטהו םינחלה ,הקפהה ,דנואסה ,םידוביעה
תאיצי תא הניכ "סמייט" ןותיעהמ ,ןאנייט טנק .םעפ יא הקיסומה תודלותב ועמשנ
."תיברעמה היצזיליוויצב עירכמ עגרכ" םובלאה

ספת םובלאה .תילדכיספה היווחל רתויב תיטנתואה היצלומיסה תא הוויה "רפפ טנ'גרס"
תיתוברת תיתרבחה הריפסומטאה תא ,הפוקתה לש םירחאה םימובלאה לכמ רתוי
ייח ןיבש ללחה תא וראית םובלאה יריש .הילגנאבו ב"הראב 1967 ץיקב הללוחתהש
תחיקל לש "חורה תוממורתה" תייווח ןיבל תילגנאה הרבחה לש םיילאנבה םוי-םויה
לומ רשוע ,תוירצונ יטנא תויחרזמ תויפוסוליפ ,הרבחל לאודיבידניאה ןיב סחיה ,LSD-ה
הריצי הווהמ ריש לכ רשאכ ,דועו תיניערג הפורטסטקמ דחפה ,תודמעמ ילדבה ,ינוע
.טפצנוק לע יונב טילקתה לכו המצע ינפב תיתונמא

הקפההו הביתכה ,הנחלהה ,הטלקהה יכרדב לחש יונישה תא ראתל ידכ ,תאז לכ תורמל
וניא רחמ"ה לש םינשסה לא ,הרוחא םישדוח המכ רוזחל הצור יתייה ,פופה תקיסומב
."רבלוביר" טילקתה לע הדובעב ,1966 לירפאל 6-ב ולחה רשא ,"עודי
ואצי ,1965 רבמצדב (ומצעלשכ םיהדמהו בושחה) "ימוג תמשנ" לע הדובעה ףוסב
.החונמ ישדוח השלשל ואצי וירחאל רשא הינטירבב ןורחא תועפוה עסמל "סלטיב"ה
,ןודנול לש "תיגניווס"ה הניצסה לש םישדח םינודעומב ורקיב םה הלא שפוח ישדוחב
.אבה םובלאה לע הדובעה ליבשב תועפשה ןומה ופסאו תושדח תוינוכמ ונק
זא'ג ,תיסאלק הקיסומל ינטרקמ לופו תידוה הקיסומל רסמתמ ןוסירה 'גרו'ג דועב
םס תעפשה תחת םיריש תביתכ תויורשפאב ןיינעתהל לחה ןונל ןו'ג ,דראגנוואו
אלבו ,הינטירבב "דיסא לש תוברת-תת" תניצס התיה אל הפוקת התואבו תויה .LSD
לע הססבתה רשא ,תיאקירמאה הניצסל רבחתה אוה ,הזה םסב שיש תונכסל תועדומ
דרא'צירו יריל יטומיט ,דראוורהמ םיגולוכיספה לש "תילדכיספה תוסנתהה" רפסה
.טרפלא

םלסיאל התוושהל רשפאש ,תיתד תיטסימ תכרעמב "LSD-ה פירט" תא רגסמל ידכ
.תומשנ לוגלגב קסוע רשא ,"יטביטה םיתמה רפס" תא יריל יטומיט ץמיא ,תוילותקלו
,תיטסימ תינחור תולעתהל םינומהה תא איבהל לוכי LSD-ה םסש ונימאה טרפלאו יריל
דגנ תיתוברת/תילכלכ/תיתרבח הכפהמל חתפתת ןכמו ,תיתד תולגתהל ךופהת רשא
LSD לטנ ןונל .םזיסקרמו ןז תרות לש בוליש ןיעמ - תיטסילטיפקה ןוטלישה תכרעמ
תוארוהב האירק ידכ ךות םסה תא חקל אוה םעפהש אלא ,1966 תנשב תישילשה םעפב
וכפה רשא) "יטביטה םיתמה רפס"מ תוטטוצמה תוארוהה תאו ,טרפלאו יריל לש רפסה
,תוארוהה תא עימשה םסה תעפשה ידכ ךותו ,םילילס פייטל טילקה אוה .(רישה תולימל
.ןחלל הארשהה ול האב ןאכמ .רוחאל לעפומ פייטה רשאכ

םירישהמ המכ .םייח תאלמו הנידע תוישיאל יביסרגא םדאמ ותוא ךפה םסהש ןעט ןונל
,"םיה ירא ינא" ,"םייחב םוי" :םהיניבו ,LSD-ה תעפשה תחת ובתכנ ולש רתויב םיפיה
רתוי בתכנ "עודי וניא רחמה" ךא .דועו "הרמא איה הרמא איה" ,"חצנל תות תודש
תמסיס לע וגניר לש היגולנא וא ,החידב התיה רישה תרתוכ .ומצע םסה תודוא םלוכמ
."וישכע ןאכ היהת" םיפיהה


םהלש הקיסומב רתויב םיהדמה רבדה ,1964 ראורבפב ,ב"הראל ועיגה סלטיבה רשאכ
תינוכמב דחא ברע ונעסנ ..." :ךכ לע רמא ןליד בוב .תושידחה םידרוקאה תוינבת ויה
תומוקמה תרשע ךותמ הנומש .וידרל םיבישקמ ונאש ךות ,וקיסקמ-וינ תובוחרב
ינא ךא ,תפלוח העפות םהש ורמא םישנא ."סלטיב"ה לש םיריש ויה דעצמב םינושארה
."םינמואי יתלב ויה םהלש םידרוקאה - וראשיי םהש יתעדי

דחא דרוקא לש םיריש - תושדח תוינבתב םיריש תביתכ תוסנל וצר םה 1966 תנשב ךא
וד םידרוקא) "עודי וניא רחמה"ו "סמה שיא" ,"סיכ ירפס רפוס" ומכ םיריש .םיינש וא
.דנואסו בורג לע שגד םימשה (רו'גמ לומב יסו רו'גמ

םייביטימירפ ויה "דור יבייא" ינפלוא תינכט הניחבמש ןעוט ,ןונל לש ףרגויבה ,ןמדלוג
"תולגלגתמה םינבא"ה תובקעב עוסנל ולכי סלטיבהו ,םייאקירמאה םינפלואל האוושהב
תא "סלטיב"ל וקינעה "דור יבייא" ינפלוא ;דחא רבד ןיבה אל ןמדלוג .סל'גנא-סולל
יטפ םוט .תדחוימ תילגנא הריווא םע תיתיב הדובע תביבס ןיעמ ,םהלש דחוימה דנואסה
,םילודג םינפלוא ןומה וניסינ" :"תובבלה ירבוש" םע ולש הדובעה לע המוד והשמ רמא
תורמל .םלוכמ בוטה אוה (ותקהל לש טסירטיגה) לבמק קיימ לש תיבב ןפלואהש וניליגו
דנואסה תא ונל קינעמ רשא ,יונב אוה וב ןפואב והשמ שי ,ללכושמ תוחפ וב דויצהש
."וניצרש

תואצמהה תא םלועל איבה רשא ,לוק יאנכט לש שבוגמ תווצ היה "דור יבייא" ינפלואב
לש תוטלקהה יאנכט ,תימס ןמרונ .םישישה תונשב פופה תקיסומל רתויב תולודגה
'גרו'ג איבה ומוקמבו ,ילקיסומ קיפמ לש הרירקל שרפ ("ימוג תמשנ" דע) "סלטיב"ה
ךותיחה תקלחממ רשייה ,קירמא ףואי'ג םשל הנועה ,20 ןב ,ריעצ רוחב ןיטרמ
.ייא.םא.יא לש םיטילקת

דנואס היה קירמא לפיט וב ןושארה רבדה .הזה רוחבל העונצ הרדגה איה "ןואג" הלימה
ביכרהו ימינפה רועל רשפאה לככ בורק לגרה ףות לש ןופורקימה תא חינה אוה .םיפותה
ריבעה םירחאה םינופורקימה לכ תא .תוי'צנאפה תא ךכרל ידכ ,הנטק תיגופס וילע
קיפמה .הצרש דנואסה תא גישהל ידכ םירטימילו םירוסרפמוק לש הרוש ךרד
םהלש םינפלואה תא רוזחו ךולה וכפה ב"הראב םישנא ..." רמא סמי'ג ימוט יאקירמאה
."סלטיב"ה לש םיפותה דנואס תא אוצמל ידכ

לש השוחתה תא רציש המ ,ירטסיה ברוויר םע וטלקוה "עודי וניא רחמה" לש םיפותה
קזח ,טושפ פול היהש בצקמה תא ךא ,ןיוצמ םנמא ,וגניר לש ףופיתה .ןקירוה תרעס
לש בולישהש ןעוט "שארב הכיפהמ" ורפסב ,דלנודקמ ןאיא .ינטרקמ איבה קירבמו
המ פופה םלוע ליבשב הוויה ,תילרוטסקט האצמה לש םיגשומב ,דנואסה םע בצקמה
.תיסאלקה הקיסומה רובע 19-ה האמב התיה זוילרב לש "תיטסטנפה הינופמיסה"ש
ינטרקמ .(רישה תטלקה רחאל עובש יכ םא) סבה דנואס היה ולפיט וב ינשה רבדה
הטלקוה רשא ,רתוי הלודג "רקייבנקיר" תרטיגל תמסרופמה "רוניכ רנפוה"ה תא ףילחה
לש סדנהמה י"ע הנבנ רשא ,לודגו דחוימ לוקמר ךרד וזכו הרישי הטלקה לש בולישב
רשפא "סלטיב"ה לש םירישה לע הזל שיש העפשהה תא .דנסנואט טנק .ייא.םא.יא
הניגנה תא םיגדמ ינטרקמ םש ,"סיכ ירפס רפוס" רישב הנושארה םעפב עומשל
.תקתרמו הייפהפי הרוצב ולש תידולמה

.תורטיגו ןגרוא ,רתנספ ,ןירובמט ,סאב ,םיפות סלטיבה וטילקה 1966 לירפאל 6-ב
הנוכ רשאו ,דנסנואט טנק איצמהש רישכמב םיפול תוטלקה ףיסוהל וליחתה םה תרחמל
ותוא טילקהו תיצורע-ברה הנוכמה לש קניסה שארמ תואה תא לטנ הז רישכמ .ADT
הייהשהבו (הזאפ) ךופה עפומב הנוכמל הרזח ותוא חלשו רוטליסוא לש הנתשמ האלולל
:רישב םיקתרמה םיפולה תא ראתמ דלנודקמ ןאיא .הינש 1/5 לש

רוחאל עמשוהו טלקוה רשא ,ינטרקמ לש קוחצמ אצי ,םיפחש דנואס לש ןושאר פול .1
(0:07) הנתשמ הצואתב   
(0:19) תרומזת לש דרוקא .2
(0:22) לילח ומכ עמשנה ןורטולמ .3
(0:38) םירתימו רוטליסוא ןורטולמ .4
(0:56) הנתשמ הצואתב טלקוה רשא ראטיס תניגנ לש פול .5
"סמה שיא" רישהמ דחא ותוא הארנכ ,ינטרקמ לש ,ךופה ןגונמ הרטיג ולוס .6


.ןונל לש הרישב ולפיט ,םיפולה תא ומייסש ירחא
ףלאו "המאל-יאלד"ה ומכ עמשיהל ןיטרמ 'גרו'גמ שקיב ןונל ,רישה לש ינשה יצחב
הרישה ץורע תא חלשש ךכ י"ע תאז רתפ ןיטרמ .רה תגספ לע םירשה םייטביט םיריזנ
תורמל) רסקימל הרזחב םשמו ,דנומהה ןגרוא ךותבש בבותסמה ילזלה ילגלג לא
.(קפוסמ אל ראשנ ןונל ,הקילדמה האצותה

וירחא חתפ אוה ."רבלוביר" םובלאל טלקוהש ןושארה רישה היה "עודי וניא רחמה"
ינפ"ו "תות תודש"ש תויה) רידא םובלא אוה הז טילקת .הטלקה תויורשפא לש םלש םלוע
תא רתוי יתבהא דימת "רפייפ טנ'גרס" םובלאב וללכנ אלו ןוטילקתב ואצי "ןייל
.(תילקיסומ הניחבמ תוחפל ,"רבלוביר"

המירז הלחה רתוי רחואמ םישדח המכו ,הנושארל LSD-ה םס תא םלועל גיצה הז ריש
םישמתשמ ולחה םלועה םיבחרב םינוילמ רשאכ ,וקסיסנרפ-ןסל םישנא יפלא תואמ לש
פופה תקיסומ םלוע לש תותלדה .תילדכיספה היווחה תא הנושארל רשיבש רישה והז .וב
.קתרמו עודי אל הארנ הפוקתה התואב רשא ,"רחמ"ל וחתפנ
,תורטיג :ןוסירה ;םיפול ,סאב :ינטרקמ ;םיפול ,ןגרוא ,הריש :ןונל :םיפתתשמ רישב
.רתנספ :ןיטרמ ;ןירובמט ,םיפות :וגניר ;םיפול ,הרובמט ,ראטיס

<<< האירקב ךשמה <- ןינעה הז ילוא - !?הטלקהב שושקיפ

 

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || תיבה דומעל

 

logosml

 

 
George Martin

 

 

 

 

 

 

 

:ןינע ותואב םירשק

.ט.ק.א
.העיד תוגצה וא תוצלמה ןהב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תושמשמ תובתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא
(©) תורומש תויוכזה לכ

יעצמאו ךרד לכב רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
רמוחה קוידב עקשומ תובר .תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק
לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה
רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב םיבתוכה
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל