דיתעהמ בתכמ - Music Browser

   ףורשנמ ןבואר :תאמ

(וידרהו) הקיסומה תיישעת לש ןוכנה דעצה

,הצפהו םוסרפ ,תויטריפ ,םירצוי תויוכז לש תויעב
.בורקה דיתעב ןורתיפ ףס לע תודמוע

.םאתהב תונתשהל ךלוה וידרה םג
(1999 טסוגואב לעופב בתכנ)

לע 'גרטמוליק יתישע הלילה לכ .םינפה לע יתררועתה .19/3/2002 בתכמ
הרחנש תומדהו ,רז תיבב ינאש יל הליג םידדצל ריהמ טבמ .הטימה
יתמגל הארנכ .םדוקה הלילה תוערואמ תא לפרועמב יל הריכזה ידיצל
תיבב הלילה תא רועסל יתלוכי ךיא יתטלק אל ןכש ,ןובשח ילב והשמ
המדנ היה םג .טבמ הילא רישיהל זעמ יתייה אל םייחבש הרוחב םעו ,רז
היגולותפו ,רקוב לש הזכ שורק ןבל ןמ ,היניע תיווזב והשמ יתיהיזש יל
?הפ השוע ינא המ !סחיא ...רופיא לש

לומש תשפוטמה תומדב טיבמו תחלקמל סנ ינא ררועתת איהש ינפל
תבה לכה ךסב איה ?תאזה הרוחבה תא רקביש ינא ימ .העווז .הארמה
יל יוא ?ילש חצמה לעש הזה ןוק'צחה הז המו .םג ינאו .הלש אמיאה לש
עורגש המ אלה .םיברב יתחנזה תא ףשוחכ םש חרז אוה ברעה לכ םא
אוהש ךל רשבמ והשימש הז לקנורופ םע ראפ תבבותסהש תעדלמ רתוי
רשא ,שמא לש הינומרצב התיה אל הרושבו .ךתוזחב ססובמ רבכ
.רחשה רבכ סגנ התירחאב

הזכ .תינימה הקיזב רדנ יצומצימ תלוטנ תוטלמיהב ,תינוכמל רהמ יתסט
יתוא ןיינעש המ .תרגסמ לש תואיצמ םע דדומתהל דחפמ .ןפש .ינא
.ימלועה תועמשהה דעצמב ילש רישה עיגה ןאל הז רתוי

.העיסנב ליחתמו תינוכמבש Music Browser-ה לע דקופ ינא "On!"
דימו ,ול הרומ ינא "Top!" .ילש תויופידעה תמישר םע קלדנ הלה
ינאש םיטיהלל ץפוק אוהו - "Rock!" ,רתויב םיעמשומה תמישר העיפומ
תומוקמ העבש לש הילע !הפי .תחאו םינומשה םוקמב ינא .בהוא תמאב
ןמזמש שדחה רוטלומיסל יוסיכ שיש רמוא הז ןכש ,בוט הז .דחא הלילב
.שממל ךלוה וישכע ינאו .שוכרל יתיצר

תוינוכמה לכ לע הבהאב ףיקשמ ינא ".הזה Browser-ה הז ףיכ הזיא"
םימיב יתרכזנ .רתוי רהממ אל ינא .דימתמ סמונמ ,ינפ לע תופלוחש
ךרדה התיה וז םייתנש ינפל דע .םיקסיד יבג לע תרכמנ התיה הקיסומש
ךלהו ,ןורבחב התוא ולפכיש זא הבוט התיה איה םאו .ךלש הריצי רוכמל
היישעתה לע ומייאש MP3-ה ינגנב רכזנ ינאשכ ינפ לע ךויח .ךילע
ךיא .םילבגומ ונייה דציכ .םייביטימירפ ונייה ךיא .םדוקה םוינלימה ףוסב
הזיא .תישילש די םיטריפ רחא תושאונ וררחתסה םלועה לכב םימ"וקא
.שדחה הקיסומה ןדיע תא תויחל יתיכזש ףיכ

,רינ לע עיפוה דוע אוהשכ ,"ילקיסומ טקא" ןיזגמה תא יתכרע ונמזב
זא יתנמאה .תצפומ הקיסומש ךיא "הז אל הז"ש ןמזה לכ יתזמרו
שמימ טנרטניאה לש םידשה לוחמו ,םייתנשכ דוע שחרתת הכפהמהש
,והשמ ויה אל רבכ םיטילקתה תורבח ונמזב .ילש האובנה תא דואמ רהמ
םיכרד ושפיח םיאקיסומ ינוילימ ,תיגולונכט וסרדנ הטלקה ינפלוא
וידרהו ,תויוכזה ידיגאת לומ הכייח האנוההו ףויזה תכלממ ,עיקבהל
.ןמזה לכ לכשה תא ןייזמש ןיירק עקר לע ול אבש המ תא רדיש
הידמיטלומ עיצהו תצרוק תויונמדזה תניפ לכ טנרטניאה ףטש ליבקמב
תוכרעיהל הידמה תוישעת תא החירכהו העיתפהש ,הריהמ הבישחב
.עוקת יד היה קסעה .םעפ לכב השדח

תא רתפ אוהו ,םלועל אציש רתויב בוטה רבדה הז Music Browser-ה
ףוסאל ךירצ אלש ןאכמו ,רתוי הידמ ןיא לכ םדוק !םלוכל .תויעבה לכ
:םוקמ לכב םייק הזה הקיסומה ןגנ .המואמ תונקל ךירצ אל .םימובלא
רשקה רישכמב ,םיסוטמב ,תודעסמב ,בכרב ,בשחמה ךותב ,תיבב
יפל הקיסומ ןימזמו ,הצור התאש המ עמוש התא .ןועשב וליפאו ישיאה
אל .רצויל ךלוה לוכהו ,ןטקב ךא ,העמשה יפ לע ביוחמ התא .חורה בצמ
םעט וליפא ןיאו טילקהל ךירצ אל ,תיבב םיקסיד לש ןסחמ ךירצ
עדוי ןמזה ךשמבו ךלש תויופידעה תא דמול ןגנה .תיטריפ הקתעהב
םיאצויה םישדח םירישו רבעה יטיהל ללוכ ,ךל עימשהל הקיסומ הזיא
.םוי לכ תואמב

.(DAB) םלועל ילטיגידה וידרה לש ותאצ םע הלחה הלודגה הצירפה
.דוסיהמ הנומתה תא הניש וידואל ליבקמב ינוויכ וד עדימ רדשל תלוכיה
,המלש היצמרופניאב ףוטע ריש לכ ,תומדקומה םייפלאה תונשב ,םויכ
,רישה תולימ תא םג ,םיגולמתה בותינו םירצויה תומשמ דבל תללוכה
םיליעיה שופיחה ינונגנמל םירשפאמה עפשב םיזמר ראשו ,ןוויכה ,ןונגסה
גיצהלו ,בהוא תמאב התאש םירישה תא רואה תוריהמב רתאל ןגנה לש
.ןותנ עגר לכב םיסומעה םישיבכה תפממ דבל ,רישע עדימ ךלומ

.םישורג ךל הלוע הזו

רתוול רשפא וילע םג ךא ,רתויב ןטק םנמא אוה העמשה יפ לע בויחה
הנחתהש ןכיה ,ילטיגידה וידרה תונחתמ תחאל רבחתהל ןכומ התא םא
הפידעמ וא תמוסרפ ךל תרדשמ הרומתב ךא םיגולמתה תא תגפוס
םלשל םינכומ ויהש םינמא לש םירישה תא המישרה שארב דימעהל
הביסמ ךל שי .בהוא התאש המ תא קר עמוש התא ןיידעו ,ןשומורפ טעמ
התא ברעה לכו ,ךלש חורב ,תוביסמל תדחוימ המישר רחוב התא ?תיבב
!ריעב הבוטה הדקרהה תכרעמ םע

.תמדוקה האמה ףוסב היהש ומכ וידר ןיא םגו

ילטיגידה וידרה .יטריפה ויחאב ךרוצ ןיאו רתוי קינדונה וידרה תא ןיא
םיריש טלוקה רגאמכ תושמשמ רשא ,תויצרא ןכות תויקפסמ בכרומ
םיירוזאה םיקפסה לכ תא עדייל גאוד ,רחא ןכות לכ וא םינמאהמ
תאו ,בהוא דחא לכש םירישה תומישר תא רדשמו ,תידיימ םיימלועהו
תילטיגידה תרושקתה .יונמ ותואל קרו ,ללמ ראשו םירופיסה ,תונויארה
הז .ןמזה לכ םירישה לע ךל םילועש םינרדש ןיא םגו !התוא הקחיש
!והשמ והשמ הזו .יתמו עומשל המ ךל ביתכיש ימ םג ןיאו ...והשמ

תיישעתב הזכ ךפהמ לח אל םלועל ידימה לש ותאצ זאמ ,השעמל
ישיא עדימ לש תפטעמ ול ףיסומ התא ,ריש רוציל תרמג םא .הקיסומה
ךות .תויצראה ןכותה תויקפסמ תחאל (upload) ותוא הלעמו ינכתו
ףוסב טנרטניא ירתא םע הרקש יפכ שממ ,םלועה לכל ןימז אוה הינש
ולש Music Browser-ב תונוכנ הארמ רשא ,םלועב ןזוא רב לכ .האמה
- רחא רטמרפ לכ וא ןונגס יפ לע וא ,ןמא רותב ךלש רמוחה תא בוהאל
הריציה תא לבקמ - םיטילקת תורבח וא וידר תונחתב רתוי יולת אל
אצומ ןיא ,תולובג ןיא .העמשהל ןכומ ,ולש ןגנה גצ לע תידיימ ךלש
טנרטניאה תא וכפהש םימרוגה ומכ שממ - יתוכאלמ גוויס ןיא ,םואלו
.ךרדה תליחתב תימלוע הלחנל

אלו .רדוסמ התאו וברי ןכ .םיוסמ םוכסב רצויה תא הכזמ העמשה לכ
םוכיסה תא לבקמ התא שדוח לכ ףוסב .הנחתב .יי'ג.ידה לש וידסחב
לככ ןיינעמ - ןינעמ םינמוזמ ףירצתב ,ךלש תועמשהה לש ימלועה
םא ;תנגוה יד תכרעמהו .הווש - תמאב לבא ,תמאב ךלש הקיסומהש
אל רבכ אוה םימעפ 7-מ רתוי ךלש רישה תא עומשל רחוב והשימ
.ןבומכ Music Browser-ה ותואמ איה העמשהה םא ,רתוי םלשמ

חתנל ילואו ,ץק ןיא דע בוהא ילקיסומ עטקב שוחבל בהואש ימל ויד ןגוה
םלוש רבכש הניבמ תכרעמה .םיוסמ דיקפת ןגנל דציכ דומלל וא ותוא
םירטמרפהמ המכ - "ץירעמ יוהיז"ו "ןיזאמ יוכיז" ידכ דע רתוהו יד
הז ךיא קיחצמ ?םיקסיד לפכשל ךירצ ימ .ינרדומה ןגנה לש םילועמה
תקולחמב םייונש קיטסלפ ילוגיע לש תומירע רשאכ ,םייתנש ינפל היה
עונמש הז ,דמחנ תמאבש המ .ךלש תיננוכה תא טטומל ומייא

ןדיע תליחתב הרקש יפכ ,םייטנג םילופכשמ ןגומ Music Browser-ה
,תימנידה הנגהה ןונגנמ ;עפשב תוחיש ובנגנ ןכיה ,םיירלולסה

םגו ,תמכחותמו המכח הרוצב ,תאז רשפאמ אל ,FootPrint Plus-ה
תרשפאמ שמתשמ לכל תויופידעו תוישיא רופתל תיטנגילטניאה ותלוכי
תינוכמה תא יל בנוג והשימ םא אמגודל ומכ ,'הלקת' לש ידיימ יוהיז
יתשקיב אל םלועמש תורמל ,תיחרזמ הקיסומ עומשל ךרדב שקבמו
רותבו ,תכרעמהמ ידיימ קותינ לבקמ בנגה הז הרקמב .ימצעב תאז
.הרטשמה לש טלקמב רבכ ילש תינוכמה םוקימ - סונוב

.ינוויכ-וד ילטיגיד רודישבש יפויה אלה הז

ומכ שממ ?רתוי תונכות תונקל ךירצ אל רבכש םיעדוי םתא םאה ...בגא
האלפומה תרושקתה תועצמאב תונכותה רגאמל רבחתמ התא ,הקיסומב
וידואה תטלקה וא רסנווקיסה תנכותב שמתשמו ,םייפלאה תונש לש
בייוחמ ,(server) תרשה ךותמ תורישי ,אילפהל תנכדועמ ,ךלש
.הלחא .העש יפל םישורגב
2002 ץרמל 19 .ףורשנמ ןבואר
(הבתכה ףוסב העיפוהש יפכ המיתחה*)

1999 טסוגואב ןיזגמב ספדוהו בתכנ

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || הרזח

.ט.ק.א
תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא .העיד תוגצה וא תוצלמה הב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תשמשמ הבתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ
(©) תורומש תויוכזה לכ

רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
.תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק יעצמאו ךרד לכב
םיבתוכה לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה רמוחה קוידב עקשומ תובר
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל