[an error occurred while processing this directive]
ישארה דומעל
תובתכ << םייונמ << תובתכ
 

'א - סקימרה

ותוא םישוע דציכו ,ותוא ךירצ המל ,הז המ

קב גוד תאמ רמאמ לע ססובמ

הזו ריש היה ריש ,םינש רשע ינפל דע
תונכות םע ,םויכ לבא .היה הזש המ
,דוביע תולוכי ךל תוקינעמה בשחמ
הז ריש ,הנילטסלפ ומכ וידוא תחיתמו בוציע
םרג יגולונכטה ץוציפה .ךכמ רתוי הברה
היישעתב ץוצל יאקיסומ לש שדח גוסל
לש םיקיקלחו תוכיתח תליטנ .רסקימרה -
תדלקמ תרוש ,ןאכמ הריש- ריש
הסריג םיבצעמ וללה רישה יחתנמ - םשמ
רחא והשיממ ריש לש ירמגל הנוש
.תפחוסה םינודעומה תוברת רובע
,סנאד תקיסומ לש םיטנמלאב שומיש
ריש לכ טעמכ ךופהל לגוסמ רסקימרה
.םיזוכע תטיטרמ היצסנסל

חותפ אוה ,האנה קר אל הז גניסקימר
ידימ תונכותב סומע ובשחמש ימ לכל
,תונויער ללוכ ,סקימרה לש ץוחהו םינפה תא ריבסא ,הז רמאמב .וידוא תוטלקהו
תריציב שמשל םילגוסמ םויכ בשחמ יססובמ וידואה ילכמ המכ דציכו תומאתה
.סנאד סקימר

?סקימר ללכב המ ליבשב
י"ע השענ אוה .והשלכ ןמא לש וריש לש הנוש ירמגל הסריג וניה סקימרה
בורל ,תולוקה תא איצוהלו ,תירוקמה הטלקהה לש קיפמה רשאמ רחא והשימ
וז סקימרה ,תיסופיט .רישה לש קסידה תסריגל ללכב םא ןוימד טעמ אשונ
םיאצוי םיסקימר .רישה לש ירוקמה בצקל תוכייש אלל ,בצק-תצאומ סנאד תסריג
ךותב ,לגניס קסיד וא 12" יטילקת לע םיטילקת תורבח תועצמאב רואל
לש םינוש םיסקימר 5 םידגוא תיסופיט רשא ,CD-5s-ו סנאד (ףסוא) תיצליפמוק
.קסידה לע דחא ריש
,חלצומ הכ ןמאה לש רישה םא"
?םיטילקתה תרבחל ןתונ סקימרה המ
רחא קיפמל םלשל עודמ
"?הנוש הסריג תריצי רובע

ןתונ סקימרה המ ,חלצומ הכ ןמאה לש רישה םא" ,הז עגרב רמאתש רשפא
"?תרחא הסריג תריצי רובע רחא קיפמל םלשל עודמ ?םיטילקתה תרבחל
.רישהו ןמאה לש הכישמה חוכ תא ביחרמ סקימרה :הטושפ הניה הבושתה
,לודג ריש והז .Unbreak My heart הריש תא האיצוה ןוטסקרב ינוט ,אמגודל
דציכ .דבלב וידר תוינכות לש םיוסמ גוסל םיאתמ אוה וז הביסמו ,הדלב אוה ךא
תריכש י"ע ?םישנא רתויש המכל עמשוי רישהש ךכל םיטילקתה תרבח םורגת
וידר תוינכות ,םינודעומ רובע בצק תצאומ הסריג קיפיש רסקימר לש ויתוריש
.םיטילקתו תומאות

םייח חיפהל יושע בוט סקימר .רתויב קזח יקוויש חוכ תויהל ךפה גניסקימר
רישה ,אמגודל .בל תמושת אלל ףלוח היה תרחא הרוצב רשא רישב םישדח
רשא ולש ץחומ סקימר רצי והשימש ינפל אל ,דעצמל סנכיהל אל וליפא לגוסמ
Missing םהיניבו ,םיבר םיריש םע הרקמה היה הז .בלה תמושת תא ףקות תמאב
רבעש רחאל קר םידעצמה תגספל ספיט רשא ,Everything But The Girl לש
ריש לש תלחותה תא ךיראהל לוכי םג סקימרה .ירט דוט לש וידיב סקימר
להק תא ביחרהל ןאכמו ,ינשל דחא רנא'זמ תוצחל רישל רוזעל וא ,דעצמב
לש הזה קסעה תא תוחקול םיטילקתה תורבח עודמ ידמל רורב .םיניזאמה
How Do I Live Without You לש הסריג רשאכ הבר תוניצרב גניסקימר
.וידרה תונחת לכ תא תצצופמ (LeAnn Rimes לש)

תישארב ליחתהל
וא יפיצפס ופמט ומכ ,"הלעמלמ" ךממ ושקבי רשא תוילמינימה תושירדה דבלמ
.סקימרה ךותב תויוסנתהל יתריצי שפוח ךרובע םייק ןיידע ,םייוסמ סקימ ןונגס
הז אוה תויתריצי םיכרדב היגולונכטב שמתשמש יאקיסומה ,םירסקימרה תליהקב
.וב םיניחבמש

ינפל ,ורבע םימיב .תונורחאה םינשב הכורא ךרד הרבע גניסקימרה תונמא
רטסמה טרס לש םיקתעה םע דובעל ץלאנ רסקימרה ,םיבשחמהו טאדה ירישכמ
תאטבתמ םכלש הריציהו שטניא 1/2 טרס םילבקמ םתאש םכל וראת .ירוקמה
,ןייצל רתומ .הנוש דוביע רוציל ידכ שדחמ םתקבדהו ונממ םינוש םיקלח ךותיחב
.םיסקימר לש ךילהתה תא ירמגל וניש היגולונכטו םיבשחמ

וא ןמאהמ לבקת םירקמה בורב התא ,סקימר ךורעל ךיתוריש תא םירכוש רשאכ
םה םתוא ,תירוקמה הטלקהה לש םיטנמלא הליכמה טאד תטלק םיטילקתה תרבח
םימעפלו ,עקרה תולוקו הרישה הלא ויהי םירקמה בורב .רצומב בלשל וצרי
וא הרטיג לש םיטפשמ ,טלוב סב דיקפת ומכ ,רישב םתוח ילעב םיטנמלא
תוהזל תולקב לכוי סקימרה תא עמשיש ימ לכש אוה ןויערה .המיגד וא ,תדלקמ
םיטנמלאה ראש לכ ,טאדה תטלקמ זקונמש המ לכ דבלמ .ןמאה תאו רישה תא
?ךלשמ הרישה יצורע תא אצמת ןכיה .רסקימרה לש וידיב םירצונ סקימה לש
םיינש וא דחא טפשמ וא ,דחוימ ןומזפ וא ,intro םייק רוקמה תסריגב םימעפל
םימייק סנאד יטילקת המכבו ,עקרב םילכ דואמ טעמ םיללוכ רשא ,רישה ךלהמב
תולוק אוצמל לכות ךא ,תצק רותל ךרטצת .(דבלב תולוק) הלפקא יצורע וליפא
.וז הדובעל

הרישה תא ריבעהל איה ילש הנושארה הלטמה ,טאדה תטלק תא יל שיש עגרב
,הרזעל וניה לטיגיד תואיצי/תוסינכ םע טאד רישכמ וז הרטמל .בשחמה ךותל
תונכותב שמתשמ התא םא דואמ טושפ ךילהתה .רדסב אוה יגולנא רבעמ םג ךא
הלחתהה תא ץצקמ ינא ,טלקוה ץבוקהש רחאל .Peak וא Sound Forge גוסמ
'םיתמ'ה םיחוורה תא קחומ יניא בורל .וידואה תואל רשפאה לככ בורק ףוסהו
.ךשמהב הרישה ןורכניס לע השקי הזש ללגב טושפ ,ןומזפהו םיתבה ןיב


הרישה לש תוריהמה יוניש אוה םתיא דדומתהל ךירצ רסקימרהש םירגתאה דחא
הטלקוהש הריש תלביקש רמאנ .םלוסה וא ןווגה יוניש וא העיגפ אלל תירוקמה
וליפאו 128 לש ופמטל הסריגה תא ריבגהל רומא התאו 80 לש ופמטב תירוקמ
ךל תרשפאמ (time compression) ןמז לש ץוויכ/החיתמה תייגולונכט .רתוי
הבוג יוניש אלל - ופמטה תא םגש ןאכמו - וכרוא תא תונשלו וידוא ץבוק לוטיל
ריהמל ופמטה תאו רתוי רצקל ץבוקה תא השוע ןמז תסיחד .(pitch) לילצה
.בצקה תא הטיאמו ץבוקה תא הכיראמ ןמז תחיתמ ;רתוי

תוריהמב תאז תושעל ןתינ (plug-ins) הנכותה יפסותו תונכותה תרזעב
תושעל תולגוסמה ,המיגד תוססובמ רסנ'ווקיס תונכות לע רבדל אלש ,תוליעיבו
יסיפל תונכות תומייק .(לשמל Acid ומכ) יוצרה בצקל םאתהב ,תמא-ןמזב תאז
תנכהו ץבוק תניעט תורשפאמ ןה .יטמוטואל הז ךילהת תוכפוהה ,דחאכ שוטניקמו
השוע בשחמה ןאכמ .האצותב שרדנה הז תאו עטקה לש ירוקמה ופמטה ןותנ
,ירוקמה בצקה היה המ עדוי התאש ןאכ םיחינמש ןבומכ .קיודמבו ,ךליבשב לכה
,םוקמ םושב םושר אל רישה לש ופמטה םא .ךליבשב יתואיצמ הז דימת אלו
תומייק ןאכ הרזעל .ןמז-תחיתמ ךילהתב ליחתתש ינפל והמ בשחל ךרטצת
תומשור ןה ןאכמו ,בצקה לש תינדי השקה םירשפאמה (םירסנ'ווקיס וא) תונכות
.(Tap Tempo) ךסמה לע ותוא

ךירצ רסקימרהש םירגתאה דחא
אוה םתיא דדומתהל
הרישה לש תוריהמה יוניש
וא העיגפ אלל תירוקמה

.םלוסה וא ןווגה יוניש

יכילהת םיעצבמ רשאכ הרישה יצורע לש תוכיאהו יפואה לע רומשל דואמ בושח
,רמזה לש לוקה ןווג :ןובשחב תחקל שי םירבד המכ .ןמז לש החיתמ/ץוויכ
תויעב רוציל םייושע םלוכ - הרישה לע םידוביע ראשו תובכשב םיחנומה םיטקפא
תחא .תילמיטפוא תוחפ הניה האצותה זאו ,םיינוציק החיתמ/הסיחד ןמזב
.םגמוגמ י'גנאלפ/יסורוק דנואס איה הז ךילהת לש תוצופנה יאוולה תועפותמ
לכ ינפל דוע בצקה תמאתהל הרישה לע ןמז ץוויכ ךרוע דימת ינא ,הז ללגב
,רוקמהמ הנוש וא "דבועמ" ידמ רתוי אוה לבקתמה דנואסה םא .תרחא הלועפ
ופמטב שדחמ רישי ןמאהש וא :םיטילקתה תרבחב הטלחה לבקתהל הכירצ
.טקייורפה לע רתוול וא ,אציש המ םע תויחל וא ,רתוי ריהמה

טרסהמ My Heart Will Go On) ןויד ןילס לש סקימרה לע יתדבעש ןמזב
ליכה ןילס לש הרישה ץורע .ינוציק דעצ תטיקנ שרדש בצמל יתסנכנ ("קינטיט"
אלש וליפא .יעבט אל דואמ עמשנ ותרהמה ןמזב רשא ,וטרביו לש הבידנ תומכ
Records-ש ונעדי .וילע 'טקפא' םע עמשנ ןיידע אוה ,הלודג ןמז תסיחד ונעציב
לש םיצוליא תחת ונייה םג .הרישה לש תוכיאה יבגל תינדפק דואמ היהת Sony
אב אל תצאומ תוריהמב רישה תא ונרובע רישל ןילס תא איבהלש ךכ ,ןמז
הרישהמ םילימ יקלחו םילימ לוטיל היה יתישעש המ .הרורב הרוצב ןובשחב
יפכ .ץוויכה רחאל ער ועמשנש הלא םוקמב םתדמעהו (ירוקמה בצקב) תירוקמה
הז .ידיצמ תויועטו תונויסינ הברה לש קסע היה הז ,םכמצעל םיניימדמ םתאש
דחא הריש ץורעל תורבהו םילימ יקלח ביכרהל תועש 13 רבד לש ופוסב חקל
!יעבט עמשנש

רתויב תיתוכיא הנכותב שמתשהל איה יתצע ,שאר יבאכ ךממ ךוסחל ידכב
ךסיכש בוט יכהש המ תא הנק ,רוציקב .ןמז תחיתמ/ץוויכ לש וז הרטמל
Peak ,Steinberg לש Time Bandit תא ריכזהל ןתינ תובוטה ןיב .רשפאמ
תנכות איה הנורחאה וזש ןוכנ .Digital Performer-ו Sound Forge ,Bias
.םינייוצמ ןמז תחיתמ/ץוויכ תונורתי הליכמ איה ךא ,וידוא תולוכי םע רסנ'ווקיס
.הרוגא לכ הווש שאר יבאכבו ןמזב ןוכסיחה ךא ,רתוי םילוע םיבוטה םנמא

וידוא ךמות רסנ'ווקיסל התוא אבייל ןתינ ,היוצרה הדימל החתמנ הרישהש עגרב
לק ,לודגב :רסנ'ווקיס קר רשאמ רתוי םילודג תונורתי קינעמה ילכ והז .ךלש
.דחא ךסמב תפתושמ הצירל ידימהו וידואה יצורע תא ביצהל רתוי

,גרבנייטס לש Cubase VST-ב שמתשמ ינא ךרוע ינאש םיסקימרה בור רובע
לע (1212 i/o) גרוק לש וידואה סיטרכו Peak ,הרבחה התואמ Time Bandit
תא בהוא ינא .םירלפמסו םיטניס לש ןווגמ םג יל שי .8500 שוטניקמ בשחמ
.(plug-ins) וידואל הנכות יפסותב שומיש תרשפאמ איהש ללגב דוחייב ,סבויק
םידוביע רובע ינוציח דויצ לא בשחמל ץוחמ וידואה תא בתנל ךירצ אל ינא
.לכה תרכוזש תחא תכרעמ ךותב השענ לכהו ,םינוש

הלש 3 הסריגמ רשא) Logic Audio ןבומכ ןה תורחאה הנכותה תורחבנ
,(VST לש םיפסותה תא הילא תלבקמ 3.5 הסריגו ,םיפסותב איה ףא תכמות
,גניסקימר ימושייל תורדהנ תולוכי הגיצמ קי'גול .Studio Vision-ו ,Cakewalk
הלעפה ומכ - (trigger) תדלקמה ךותמ םינוש םיסנווקיס ליעפהל תורשפאמה
הילא השדחו תרדהנ הנכות הניה Acid .םלש סקימ תריציל ץורעהמ תויצקס לש
תריצי ךרד תא תיתועמשמ הרוצב תונשל תכלוה איהו ,הנורחאל יתעדונ
ופמטל םתוא תנרכנסמ תיטמוטואו .WAV גוסמ םיפול תאביימ וז .סקימרה
הנכותל ןעטיהל םילוכי הנוש ופמט ילעב תומיגדו םיפול לש םלש לולכמ .שורדה
שוטניקמ ישמתשמל המרגש הנושארה הנכותה וז !בצקל הקלח הרוצב לעניהלו
...הליבשב קר יסיפ תונקל

םשל .םואיתב ןגנמ לכה םא קודבל ןמזה עיגה רסנ'ווקיסל האבוי הרישהש עגרב
והז .ותה תינימש לכ טה-ייהו 1-4 םיטיבה לע לגר ףות םע ץורע רצוי ינא ךכ
יצורע םע םואיתב הצר הרישה םא העיבקו וידואה םע המאתהל בוט םקרימ
וא דחא ןוויכל וידוא קלח תצק טיסהל ךירצ ינאש הרוק הז דימת טעמכ .ידימה
לע בוט הארנ הריש ץורע םא .םיינזואב שמתשה .בצקב בשיי לכהש ידכ רחא
.םיאתמה ןוויכב ותוא טסה ,בצקל ץוחמ תאז לכב עמשנ ךא הכירעה ךסמ
.הבושח דואמ רישה ךותב הרישה לש השוחתה

ךשמה

 

 

 

 

 


ישאר דומעל הרזח

.ט.ק.א
.העיד תוגצה וא תוצלמה ןהב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תושמשמ תובתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא
(©) תורומש תויוכזה לכ

יעצמאו ךרד לכב רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
רמוחה קוידב עקשומ תובר .תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק
לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה
רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב םיבתוכה
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל
Privacy Policy musical-act.com