ףצרב םיחנומ

ףורשנמ ןבואר :תאמ

'א קלח

Society-ה ,םידוגיא ינש י"ע ורצונש ילטיגיד וידוא ינקת - AES/EBU *
Broadcast Union) יאפוריאה רודישה דוגיאו Audio Engineering
ילטיגיד וידוא לש הצפהל (טמרופ) הרוצתה תא םיראתמ םינקתה .(European
.(דרפנב טיב לכ אשונה ,םידיג בר לבכ אל) ירוט לבכ תועצמאב ינופואירטס
אוצמל ןתינ ,ידיחיה 'ימשר'ה ןקתה אוה XLR ירבחמ םע ןזואמ לבכש תורמל
.(סקאוק) םירוזשו םייטפוא םילבכב שומיש

ץחלה תומכ לע העיבצמה ידימ תעדוה - Aftertouch ,'ירחאש הציחל' *
.ינושארה עגמה רחאל ,םידילקה לע ןגנה ליעפמש

חתמה לש המצועה תא םילידגמה הנכות וא רישכמ - Amplifier ,רבגמ *
ןקתמב רבודמ כ"דב .םיוסמ תוא לש (רפמא) םרזה וא ,(קפסה) חוכה ,(טלוו)
.וידוא תוא לש המצועה תא ריבגמה

רסקימב היצמוטוא ,אמגודל .ןפלואב םינוש םיטביה לע הטילשה - היצמוטוא *
ךלהמב הקתשהה יגתמו (המצועה ינלחז) םירדייפה תועונת תטלקה תרשפאמ
.די עגמ אלל תקיודמ הרוצב םמצע לע ורזחי םהש ךכ ,יפוסה סקימה תריצי

הז ומכ ,ןזואמ אל לבכ .םיוסמ םילבכ טוויח רואיתל חנומ - Balanced ,ןזואמ *
תואה תא אשונ דחא דיג ;דבלב (םיטוח) םידיג ינשב שומיש השוע ,הרטיג לש
הצקב דיוצמה ,ןופורקימ לש הז ומכ ,ןזואמ לבכ .'המדא'כ שמשמ ינשהו ומצע
.(ךוכיס וא) 'המדא'ל ףסונ דחאו תואה רובע םידיג ינש ללוכ ,XLR ירבחמ םע
ולש ךופה קתוע ריבעמ רחאה דועב ,הליגר הרוצב ותוא אשונ תואה ידיגמ דחא
תוא לכ .רשיה הזל ףסוותמו הרזח תואה ךפהתמ תואה תא לבקמה דצב .(עפומ)
לכ םיעיפומה ,תיטנגמ הארשהו םישער ,קויד רתיל ,לבכה לע ךרדב ףסוותמש
.(-1) -ו (1) לש רוביח ומכ) לבקמה דצב םילטבתמ ,ההז הרוצב םידיגה ינש

םיתב לש ףצר ,טפשמ ךותב הלימל המודב .ילטיגיד עדימ תסיפ - byte ,תיב *
תויתואל המודב) טיב הנומשמ בכרומ תיב לכ ,ידימב .תילטיגיד "העדוה" רצוי
.םיתב השלש וא םיינשמ תובכרומ "תועדוה"ה בורו ,(הלימ ךותב

פייט ומכ הארנה רישכמ ,Digital Audio Tape לש רוציקה - DAT ,טאד *
בר שומישב .תוילטיגיד תוטלקהל דחוימה גוסמ ןה תוטלקהש קר ,'תוטסק'
,בלש והשזיאב לקלקתמ ,םינותנ יוביגו יפוסה סקימה תורטמל הטלקהה ינפלואב
.םלועהמ םלעייו ןתי ימו

תא תימתירגול הרוצב ראתמה חנומ אוהש ,Decibel לש רוציקה - dB ,יביד *
המכ וא ,ינשהמ דחא לילצ אוה קזח המכ ומכ ,תויומכ יתש ןיב האוושהב סחיה
דואמ .האיציל הסינכה ןיב לדבהכ ,םיוסמ לגעמ ךרד ורבועב תואב לח לודיג
.יסחי

וא לילצה ךותמ םימיוסמ םיקלח ,ןנסמ וא ,ריסמה רישכמ וא לגעמ - רטליפ *
.םינותנה

רתימ ומכ ,טטור םצעב רדת לש הדידמה תדיחי ,Hz רוציקב - Hertz ,ץרה *
ןבש םירדתה םוחת ."היינשב רוזחמ"ל המוד .לוקמרה לש סונוקה וא הרטיג לש
,(ץרהוליק 20) ץרה ףלא 20-ל ץרה 20 ןיב ענ העימשב ןיחבהל לגוסמ םדא
.םהל המדנ טושפש וא ,ךכל רבעמ ףא םיעמושה המכ םנשיו

ללוחמ .Low Frequency Oscillator לש רוציקה - LFO ,ךומנ רדת דנתמ *
םהלש ןונפאל שמשמ רשא ,לילצ תריציו םיטקפא ילגעמב ,דואמ ךומנ רדת
.(המודכו המצוע ייוניש ,לילצ לש הדערה)

ןלחז והז רסקימב .הז חנומב םישמתשמ ןכיה יולתו ,ישאר - Master ,רטסאמ *
םיטילקמ רישה לש סקימה תא .םיצורעה ראש לכ לע טלושה ,ישארה המצועה
םירחאה לע טלושה רישכמה והז ןורכניסב .םיצורע ינש לש רטסאמ פייטל
.לכה ומצעל השרמו ,טילקתהמ הטכוב השעש ןמאה והז םייחבו ,(slaves)

חסונ .Musical Instrument Digital Interface לש רוציקה - MIDI ,ידימ *
הניגנ ילכ ןיב 'רוביד' רשפאמה ,80-ה תונש תליחתב וילע טלחוהש תרושקת
(לשמל תדלקמ) דחא הניגנ ילכ וז הרוצב .הקיסומ תביתכו תקפהל םירישכמו
.יתמו עימשהל לילצ הזיא (םילילצ לש לודומ) רחא רישכמל תורוהל לוכי
ירישכמ ומכ ,הז תרושקת חסונ לצנל םיפסונ םירישכמ ולחה ןמזה ךשמב
.הרואת חוקיפו םיטקפא

,םיבתכמל ראוד תבותכ הנשי דחא לכלש ומכ - MIDI Channel ,ידימ קיפא *
יוהיזב תרזוע רשא ,(ידימ קיפא) תישיא 'תבותכ' קינעהל ןתינ ידימ ירישכמל ךכ
םירישכמ המכ רשאכ ,ידימה תרשרשב רבוחמה ילכ לכל דרפנב תועדוה בותינו
תודעוימה תודוקפה תא קר עצבמו ןגנמ ילכ לכ וז הרוצב .םהיניב םירבוחמ
.לקלוקמ אל אוה םא ...ולש תבותכל

ליכמה תועדוה לש ףצר ."ידימ קניס"כ םג עודיה - MIDI Clock ,ידימ תומיעפ *
ידימ ילכ ןיב (המאתה) ןורכניס תורטמל ('וכו קספה ,לחתה) ןומזתו בצק ינותנ
.תחא תכרעמב םינוש

ול רשפאמהו ,ישיאה בשחמל רבחתמה ןקתמ - MIDI Interface ,ידימ קשממ *
ןיב ךוותמ ןעמ שמשמ .בשחמה י"ע םינבומה םינותנל ידימ ינותנ םגרתל
ןורכניס לש תויורשפא ללוכ םיתעל .תכרעמב םינושה ידימה ילכל תונכותה
.עגתשמ םג םימעפל ,ידימ תומיעפו

ינותנ גציימה ,ידימב ןורכניס (םינותנ) דוק לש הרוצת - MTC ,ידימ ןמז דוק *
ןרכנתסהל ידימה תונכותל רשפאמ הז דוק .SMPTE יורקה רחא חסונ לש דוק
/עונלוק יטרס וא הטלקה תונוכמב טלקומה ןומזתה דוקל תוליעיבו תולקב רתוי
.דבוע הז בורל .ואדיו

.היינשה תיפלא - היינשילימ *

עיפשמ דחא םרוג וב ךילהת רואיתל שמשמה חנומ - Modulation ,היצלודומ *
תא דיערמ וא ,(וטרביו) רחא רדת דיערמה ךומנ רדת דנתמ ,אמגודל .ינשה לע
.(א'וו-א'וו) ולש םירדתה תונעיה תא הנשמ וא ,(ולומרט) ולש המצועה

המכל ביגהל לגוסמה ,ידימ ךמתנ הניגנ ילכ ראתמ - Multitimberal ,ילכ-בר *
,רתנספ ומכ ,םינוש הניגנ ילכ המכ עימשהל םגש ןאכמו ,תינמז וב ידימ יקיפא
.םויכ הבוח .םיפותו הרצוצח ,רוניכ

הז בורל .םיוסמ ות ןגנל וילעש הניגנ ילכל הרומה ידימ תעדוה - Note On *
.דילקה לע ץחול והשימשכ הרוק

בורל ,םיוסמ ות ןגנלמ לודחל הניגנ ילכל הרומה ידימ תעדוה - Note Off *
עמשנ ותה ,העיגמ אל וא תשבושמ וז העדוה םא .דילקהמ הפרה ןגנהש רחאל
.םימעוז םינכשהו ,םימלועל

התא םא ,אמגודל .םהלש ףצר וא םיעוריא ןיב ןמזב לדבהה - Offset ,הייטס *
דעוימ הז עטק ךא ,תמיוסמ ןמז דוק תדוקנב ליחתמה רצק ילקיסומ עטק טילקמ
תומכ ןורכניסה ןמזב עובקל ךילע ,(הלחתהב אלו) ואדיו טרס עצמאב עיפוהל
.יוצרה ןמזב ןגנל עטקל םורגתש וזכ הייטס

לש תודונת קיפמה (ינכמ היה אוה םעפ) ינורטקלא לגעמ - Oscillator ,דנתמ *
ומכ ,םינוש םישומישל לג רצונ וז הרוצב .(תורידת) תמיוסמ תוירוזחמב חתמ
.ןורכניס וא ןונפא ,לילצ תריצי

םיכרע לש םיוסמ טס :ינורטקלא הניגנ ילכ לש רשקהב ."יאלט" - Patch *
םהב םימיהמ דוע םשה רוקמ .רזייסיתניס ךותב לילצ לש בצמ רואיתל שמשמה
תונושה לילצה תודיחי ןיב םילבכ רוביח י"ע תעצבתמ התיה יטניסב לילצ תריצי
ישארה םירוביחה חולב םיוסמ רוביח בצמ :ןפלוא לש רשקהב .(Patch cords)
םיצורעה לש תואיציהו תוסינכה לכ תועיפומש ןכיה ,(Patch Bay) רסקימה לש
םילבכה הארמ ,יסופיט סקימב .רושיג ילכ תועצמאב םירשקתמו ,רזעה דויצו
.יטגפסל המוד םירשגמה

רפסמ - ונתפשב וא ,Pulses Per Quarter Note לש רוציקה - PPQN *
וא הנכותב םא ,ידימ יטילקמ) םירסנ'ווקיסב רוגשה חנומ .הבית עברל תומיעפה
/הטילקמה תכרעמה לש היצולוזרה וא ,תלוכיה תא ראתל אבה ,(הרמוחב
לפטל הלוכי תכרעמה ךכ ,רתוי ההובג (רפסמה) וז תלוכיש לככ .ידימ העימשמ
לש תוירוזחמב תושחרתמ ידימ תומיעפ ,אמגודל .היינשה קיקלחב םינותנ רתויב
-ה תוביבסב תוסט רסנ'ווקיסה תונכות בור ךא ,(ותה 32 לש קויד) PPQN 24
.480

דנואס לש םינותנב םיכרע לש הצובק - העיבק ,Program ,תינכות *
היהיש ידכ ,ןורכיזב הרומש ללכ ךרדב וז הצובק .לילצ דבעמ וא רזייסיתניסב
תורומש הלאכש תוצובק המכ .דיתעב טקפא וא לילצ לש יפוא רזחשל רשפא
.Patch םג האר ."קנב" ףותב

םיוסמ ילכל הרומה ידימ תעדוה - Program Change ,תינכות תפלחה *
128 .העדוהה ךשמהב דימ עיגמש הזל ההזה רפסמב ,תינכות ףילחהל וילעש
.(םיקנב םג שי ךא) ידימ לש חסונב םימייק הלאכ םירפסמ

לש תשרב רשייתהל םיעוריא וא םיוותל תמרוגש הלועפ - Quantize ,יומיכ *
הניגנל תרשפאמ וז הלועפ .םינתומ וא םיעובק ןמז יצירחב וא ,תמיוסמ ןומזת
,רישה לש לקשמלו בצקל םאתהב רתוי 'תקיודמ' תויהל רסנ'ווקיסב הטלקוהש
םה יומיכל םירטמרפה .בטיה רדוסמ תויהל לוכי התא ,בצקב תייה אל םאש ךכ
.(בורג) רחא ילכ לש הניגנ ןויפא וליפא וא ןונגס ,הבית יקלח ללכ ךרדב

ןורכיז לש גוס .Random Access Memory לש רוציקה - RAM ןורכיז *
בורלו ,גוס לכמ םינותנ רומישל שמשמה ,(יטניס וא לילצ דבעמ וא בשחמב)
הז ןורכיז (הללוס ומכ) חתמ לש יוביג םייק אל םא .םעפ ידמ םינתשמה הלא
.רישכמה תא םיבכמש םעפ לכב קחמנ

.עצבתמ רחא והשמש ןמזב תמיוסמ הלועפ עוציב - Real Time ,תמא ןמזב *
- םיתורישב םייעמ תלועפ עצבמ תינמז ובו רפסה תא ארוק עגרכ התא ,אמגודל
ןנוכ תטלקה תונכות ואציש עגרב הפונת לבקל לחה חנומה !ןמזב רידא ןוכסיח
לוק ץבוק לע (הקימנידו םיטקפא) לילצ דוביע תולועפ תועיצמ ןה רשאכ ,קושל
-וב הז ירה ,העמשה וא הטלקה ידכ ךות עצבתהל לוכי טקפאה םא .טלקומש
רשפאש ינפל ,ץבוקה לע טקפאה לש הלועפה תא עצבל שי םא ךא ,תינמז
.לופכ ןמז חקול הזש ירה ,האצותה תא עומשל

הלא לכ - תופיפצ ,קויד ,הנחבה תלוכי ,תורירב - Resolution ,היצולוזר *
םג םימעפלו ,הנכות וא רישכמ לש תלוכי ראתל אבה ,הז חנומל םיסחייתמ
ץופנ חנומה .רתוי ההובג תוכיא/תלוכיה ךכ ,רתוי הובג רפסמהש לככ .תוכיא
.םאתהב הנתשמ ולש תועמשמהו ,טעמכ ילכו רישכמ לכב

שמשמה ןורכיז ביכר לש גוס .Read Only Memory לש רוציקה - ROM *
יוביכ ןמזב קחמנ אל םג אוהש ןאכמו ,םיעובק םינותנ לש הרימשל ללכ ךרדב
וא בשחמב (system) תכרעמה תנכות וא ינותנ תא אשונ אוה בורל .רישכמה
.(םיטניס) םילילצ לש תורוצו תומיגד ליכמ םימעפלו ,רושכמ

לגה תרוצ ,דנואס םימגוד רשאכ .תילטיגיד טלקומה לילצ - Sample ,המיגד *
םיכרדב לופיטל תנתינ וז תילטיגיד הרוצ .םירפסמ לש הרדסל תרמומו תחתונמ
הרוצב רשאמ רתוי השימגו הלק הרוצב ,לילצ דבעמ וא יטניס ,בשחמ י"ע תובר
?םנמאה .(דנואסה לע תורישי) תיגולנא

ותוא עימשהלו לילצ תילטיגיד טילקהל לגוסמה ןקתמ - Sampler ,רלפמס *
.ידימ תודוקפ תועצמאב וא תינדי ,םיגתמ וא תדלקמ תלעפהב ןגונמ

ורימהל ידכ 'ןחבנ' לילצ הבש תוירוזחמה - Sampling Rate ,המיגד רדת *
.וילא רדחומה יגולנא תוא םוגדל ,ריממה לש היצולוזרה וא ,תילטיגיד הרוצל
.המיגדל שרדנה רתויב הובגה רדתהמ לופכ וניה המיגדה רדת ,תילמינימ
20 אוה עימש ילמיסקמ רדת) ההובג תוכיאב וידוא םוגדל םיכירצ םא ,אמגודל
11 :םה םיינייפוא המיגד ירדת .ץ"הק 40 תויהל ךירצ המיגדה רדת זא ,(ץ"הק
.הקיסומל ץ"הק 48-ו 44.1 ,רובידל ץ"הק

ןקת .Small Computer System Interface לש רוציקה - SCSI ,יזאקס *
8 דע לש רוביח רשפאמה ,(רלפמס) הניגנ ילכב םג ץופנה ,בשחמ קשממל
,םירוטילקת ןנוכ ,חישק ןנוכ תויהל םילוכי הלא םינקתה .תכרעמל וידחי םינקתה
רבחתהל ותלוכי לע זמרמ SCSI רבחמ םע ןקתמ .המודכו תונומת קרוס ,ברוצ
.הז קשממ םע דויצל

לש טנמלא לכ רמושה ידימ טילקמ - ףצר םשר ,Sequencer ,רסנ'ווקיס *
לש הרוצב םייק .יונישו הכירעל םינתינ םיעוריא לש תורדסכ ילקיסומ עוציב
יפכ ידימ ינותנ לש העמשהו הטלקה רשפאמו ,יאמצע רישכמ וא בשחמ תנכות
הרוצ לכב וא םינושה םילכל םידרפנ םיצורע לש הרוצב ,לילצ טילקמ פייטש
.תרחא תיפרג

'ץר'ה רישכמ ללכ ךרדב ,רחא רישכמל דבעושמה ןקתמ - Slave ,'דבע' *
לש ןמזה דוק תא לבקמ אוה ;ןורכניס לע רומשל ידכ 'רטסאמ' רישכמ ירחא
.וילא בצקהו םוקימה תא םיאתהל הסנמו ,ישארה רישכמה

Picture and Television Engineers לש רוציקה - SMPTE ,ןמז דוק *
ןיב ןורכניסל כ"דב שמשמה ןמז דוק לש לוקוטורפ .Society of Motion
רדושמ וא טלקומו ,תועשו תוקד ,תוינש ,תורגסמ ראתמ דוקה .םינוש םינקתמ
דוק יפלו ,רטסאמכ עבקנ דחא ןקתמ .ןורכניסב םיפתתשמה םירישכמה לכ ל/לע
םה ובש ןומזתל האוושהכ ,םמצע תא םימיאתמ םירישכמה ראש גיצמ אוהש ןמזה
.םיאצמנ

ילטיגיד קשממ .Sony/Phillips Digital Interface לש רוציקה - S/PDIF *
.םהיניב ילטיגיד וידוא תרבעהל שמשמה ,ינומהה קושל םירישכמב

.הטלקהה טרסב םיצורעה דחא לע ןמז דוק תטלקה לש הלועפה םצע - Stripe *

,םירישכמ המכ תללוכה ,תכרעמה וב ךילהתה - Synchronization ,ןורכניס *
.םוקימ לש המאתהב וא ,ןומזת ותואב ועוני םהש החיטבמ ,דחא רישכממ רתויו
,םיוסמ םוקימל הרוחאו המידק הציר ,הלעפה לש הקספהו הלחתה רמוא הז בורל
ומכ ,אוהש גוסמ ןמז דוקב םישמתשמ ןורכניס םשל .המודכו בצקה ותואב הניגנ
.'וכו ידימ תומיעפ ,MTC ,SMPTE

בורל ,לילצ קיפהל לגוסמה ינורטקלא הניגנ ילכ - Synth ,יטניס ,רזייסיתניס *
םיטניס םנשי .(וילע טלקוהש לילצ עימשמה ,רלפמס תמועל) תזתנוסמ הרוצב
םג םימייק ךא ,הניגנה םצעל תשמשמה (רתנספ לש וז ומכ) תדלקמ םיללוכה
ראשל ידימ תועצמאב םירבוחמ ךא ,תדלקמ ילוטנ םיטניס ןהש ,"םילודומ"
ךרד הניגנ תוארוה םילבקמ םהש ןאכמו ,('83 ירחא ורצויש הלא לכ) תכרעמה
תידוחייה ךרדהו ןרצי לכ ,םיכרד ןווגמב לילצ קיפהל לוכי יטניסה .וז תורשקתה
שדח לילצ תריצי וא הניגנ ילכמ המוגדה לג תרוצב שומיש ללוכ הזו ,ולש
.םיינורטקלא םיעצמאב ירמגל

ילקיסומ עוציב םיגיצמה ,ידימ ינותנ רגאמ לש הרוצת - MIDI File ,ידימ ץבוק *
רישה תא טילקמ התא הילע ,תטלקל המודב .םילילצ לש תועיבק ינותנ וא/ו
רישש ךכ ,ההובג תודיינב ןייפואמ ידימה ץבוק םג ,ךרבחל התוא ריבעהל לוכיו
םוקמב עמשומ תויהלו ,הז טמרופב הרימשל ןתינ רסנ'ווקיסה לע תטלקהש
.טלקוה אוה הבש וזל דואמ הבורק הרוצב רחא רישכמבו

הנכותו הרמוח תוינרצי לש ןקת - GM ,General MIDI ,ףתושמ/יללכ ידימ *
יצבק לש תומיאת םשל ,הניגנ ילכ לכ עיפוי תינכות רפסמ הזיאב עבוקה ,ידימל
ותוא ריבעהל ,ידימב ריש רומשל לוכי התא וז הרוצב .םינוש םירישכמ ןיב ידימ
.טלקוה אוה םכרד הניגנה ילכ םתוא תא ןגני אוה םשו ,(העפוה וא) רחא רישכמל
ץורע לכ לש לילצה תינכות תא שדחמ רוחבל ךירצ תייה ,ךכ היה אל הז םא
.הרצוצח ןגני אל רוניכהו םיפות ונגני םיפותהש ךכ ,ןגנמ

תרימש ךילהת - 'גניקרט' .היצמרופניא תרימשל םוקמ - קרט ,Track ,ץורע *
,8 ,4 כ"דב ךל שי תיצורע-בר הטלקה תנוכמב .םינוש םיצורע לע היצמרופניאה
הרוצב ,ואדיו וא םינותנ ,םילילצ טילקהל לכות םהילע ,הטלקה יצורע 24-ו 16
רסנ'ווקיסב .(רחא הניגנ ילכ וא) הנוש עדימ ץורע לכ לע רשאכ ,ןמזב הליבקמ
ידימ ץורעש רוכזל שי .תינמז וב םינווגמו םינוש םינותנ תאשל לוכי ץורעה ידימ
איה קיפא .(Track-ל Channel ןיב לדבהה - הרדגה האר) ידימ קיפא וניא
.םיוסמ ףצר לש רגאמ אוה ץורעו ,תבותכ

וז .תדלקמה לע הניגנה תמצוע תא תגציימה ידימ תעדוה - Velocity ,הצואת *
ץוחל אוהש דעו דילקב העיגנה עגרמ ףלוחש ןמזה יפ לע המצועה תא תחתנמ
ןותנ והז .(קזח רתוי םינגנמש לככ רצקתמ הז ןמז ןכש ,הצואתה) ףוסה דע
האר) 'ירחאש הציחל' םע ותוא לבלבל ןיאו ,ידימב לילצה לש הקימנידב בושח
.(ךרע

,אמגודל .ריוואב םיירוזחמ םילגמ בכרומ לילצה - Waveform ,לג תרוצ *
('לילצה רוקמ') העיגפה תדוקנמ םיאצויה םילגה תא הארו םימל ןבא ךלשה
תחא תוירוזחמ לש רואית הניה לג תרוצ .('לוק ילג') הנממ קחרה םיטשפתמו
יטניס תועצמאב םג (תיטסוקאה הרוצה דבלמ) הקיפהל ןתינו ,לוק לג לש
.רלפמסו

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || תיבה דומעל
 
 
 
 
.ט.ק.א
.העיד תוגצה וא תוצלמה ןהב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תושמשמ תובתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא
(©) תורומש תויוכזה לכ

יעצמאו ךרד לכב רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
רמוחה קוידב עקשומ תובר .תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק
לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה
רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב םיבתוכה
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל