טנרטניאב החלצהב ךמצע םדקל דציכ
ףורשנמ ןבואר :תאמ

1/ ןושאר קלח

בלשב עקתנו ךלש אבה רוטילקתה תא קיפהל השק דבוע התא :תרכומ הנומתה
,דואמ הפי הז" :ומכ תובוגתל הכוזו םיטילקתה תורבח רחא רזחמ התא םא .קווישה
ונלש םיפדמה" וא ,"ביבאב הז תא איצוהל םיאתמ היהי" וא ,"םויה רכמנ אל ךא
תא ורמג םיטילקתה תורבחש ןיבתש ןמזה עיגה ,'וכו "הזכש רמוח םע םיאלמ
תרפוסש העוב ךותב םייחה םילכסותמ םידיקפ לע ךנמז תא זבזבתש לבחו ,ןדיקפת
.הימי תא
לע ךכ בשוח אל ימו) להק הל אוצמל תלגוסמ ךלש הקיסומהש בשוח התא םא
,תלדל תלדמ ,םלועב בבותסהל אוה ךל רתונש ידיחיה יוכיסה ,(?ולש רמוחה
,םירוטילקת לש הליבחל קוקז התא .ותוא רוכמל תוסנלו טילקתהמ םיעטק עימשהל
.חותפ קלד ןובשח םע חטש בכרו תוינובשח סקנפ ,םוסרפ ינולע
,תיבהמ תושעיהל לוכי ל"נה ךילהתה לכ הב הפוקתב םיאצמנ ונא ,לזמה הברמל
אוה טנרטניאה ,עיצהל המ ךל שיו בוט תמאב התא םאו .םינמוזמ לש םומינימבו
הבסה לע בושחתש יאדכ ילוא ,חילצת אל םש םג םא .ךלש ןורחאה טלפמה
.דחוימב ךתוא הדירטמ אל הקיסוממ הסנכה םא אלא ,עוצקמב

ףסכ לש םיערז

הקינעמ ליבקמב ךא ,ללכב טנרטניאב םיאצמתמ אלש הלאל המיאתמ וז הרדס
בטיה םיפשפושמו םיידי ילב םישלוג רבכש הלאל קוזיחו םיפיט ,תונויער
עגרל היהנש דואמ בושח .תוצופנ תואיגש ןוקית ללוכ ,בחרה םלועל תורבחתהב
רסמה קווישב ןמזו ףסכ (טעמ) עיקשנש ינפל תויוגש תויפיצ חתפנ אלו םייתואיצמ
טנרטניאב .רתויב המח תורחתל סנכיהל ךלוה התא ,יאקיסומכ .ונלש ילקיסומה
דציכ ?םתא דדומתת דציכ זא ,םיססובמ םירתא םע םיאקיסומ יפלא םימייק רבכ
?תשרב םייקה רחא גוסמ רתא לכ םע דדומתהל לכות

הקיסומ םישכור םהש ונע םילאשנהמ 40% ,הנורחאל ךרענש רקחמ יפ לע
םישלוגה תומכ יבגל הכרעהש בשחתהב לודג יד רפסמ הז .טנרטניאה תועצמאב
לע עיבצמ םיישעמ תוחוקל לש רחא רקחמ ,םלוא !ןוילימ 100-ה ביבס הענ
ורת 16% .ונק םהש טירפה תא ושפיח םישכורהמ 70% :השענ הז דציכ םיכרדה
רחא רצומ לש םש רחא ושפיח 4% .ףוסבל ושכר םהש המל רושקה והשמ רחא
,תינרדומ ךרדכ טנרטניאב ושמתשה םישכורהמ 90% ,תאז םכסנ םא .ללכב
םימוסרפ י"פע ראודה תועצמאב תושיכרו ןופלט ךירדמ ןיב ךוותב םויכ היוצמש
?ךל עגונ הז דציכ ךא .היזיוולטבו תונותיעב

תא ןיבמ וניאש ,עצוממ יאקיסומ ,ןויסינהמ :ףוצרפב רשי תואיצמה תריטס הנהו
.והז .ולש טנרטניאה רתא ךותמ הנשב םירוטילקת 5-ל 2 ןיב רכומ ,תשרה יכרד
עיגהל לכות םאה .תשרב תודדומתה תוקידצמ אלש יאדוו תוכומנ הכ תוריכמ
לוכי ,הנוכנ הרוצב ךלש רתאה תא קוושתו ןוכנה רצומה תא ךל שי םא ,ןכ ?רתויל
.השק הדובעל ןנוכתהו ,תישפנ ךמצע תא ןכה ךא ,דציכ ךל הארנ ונא .לכות
.הליל ןב אובת אל החלצהה


.רתויב המח תורחתל סנכיהל דמוע התא ,יאקיסומכ
,םיססובמ םירתא םע םיאקיסומ יפלא םימייק רבכ טנרטניאב
?תשרב םייקה רחא רתא לכ םעו ,םתא דדומתת דציכ זא

אוה ךירצש המ לכש ןימאהל ךל ומרג רבכ םימוסרפ וא היזיוולט תוינכותש רשפא
לש הניצסה .ץק-ןיא תוריכמב ףצות דימו טנרטניא רתא לע ךתלוכרמ תא דימעהל
לע הנועו לוז אוה רצומה םהב םימיוסמ םירקמב אלא ,הנוכנ הניא "תידיימ החלצה"
.ןווגמו בחר םידעי להקל הנופ אוהש הז לע רבדל אלש ,רתויב תיוושכע הקוצמ

תואיצומ ןה .חוורה תא תושעל תוקבאנ ,תוקזחהו תולודגה וליפא ,תובר תורבח
לע תעמש חטב .הרזח טעמ קר תולבקמ ךא ,טנרטניאב םוסריפ לע םינוילימ
תורבח וא ,(םמש תא ריכזנ אל תועינצה תאפמו) םיעודי םיילארשי שופיח ינונגנמ
רבודמ .(תשרה ךרד םירפס תריכמ) תיאקירמאה Amazon ומכ קנע קוויש
ושחנ ךא ,תחכומו הבר תוירלופופ לע רבדל אלש ,םנמא תועודיו תולודג תורבחב
השוע ללכב והשימ םאה .םינפב ןה לבא .יתימא יפסכ חוור ואר אל ןיידע ןה ?המ
ודיגת חטב !תגגוח טושפ תונכותהו םיבשחמה תיישעת !ךיא דועו ?טנרטניאב ףסכ
לכה ףא לע לבא ,םיצור םתאש המכ ודיגת זא - "...תונכות םיקיתעמ םלוכ לבא"
חותפה ,דקוממ הנבומ להק ןהל שי ?המל תעדל םיצור .לודגבו תורכומ תורבחה
חוקל אוה תשרב שלוג לכ לבא ,קיחצמ .ןהלש םירצומב ןיינועמו תונויערל
.ףסכ ..ו תונכות ,בשחמ לעב רבכ אוה ןכש ,ילאיצנטופ

רוזחמל סוטל םינכומ ,דיב םינמוזמ םע טנטסניא-להק הל האצמ םיבשחמה תיישעת
תורבח לש תויולעה ,ונלש היישעתל םיאתמ לבא ,קיחצמ רתוי דועש המ .הרבחה
תנוכתמב ץבוק-תרבוח) הלעפה תורבוח לש הספדהב ךרוצ ןיא ;םיאלפ ודרי הלא
רוצייו םיקסיד תספדהב ךרוצ ןיא ;(ינורטקלא ראודב תורישי חוקלל תחלשנ PDF
;(תוביסה ןתואמ) ותחפ ראודה תויולע ;(ינורטקלא ראודב חלשנ לכה) תוזירא
.(חוטב קסעה) יארשא יסיטרכ תועצמאב םיחלשנ םינמוזמ

להקה לש דוקימו האיצמב יולת תשרב ךלש החלצהל חתפמה ,ידמל המוד הרוצב
התא םא .םימעפ המכ דוע הז טפשמ עומשל הפצו .ךלש רצומב ןינועמ היהיש
עיצמ התאש המ םאו ,ךליבשב םוקמה אוה טנרטניאה ,עיצהל המ ךל שיש בשוח
רבודמ טנרטניאה לע םירבדמשכו .םוקמ הזיאב ךל הכחמ חטבל אוה ,והשימ ןיינעמ
לוכי התאש םיטירפל תונויער לע בושחו בש ,וז הרדס םייסנש דע .ת-ו-י-ו-מ-כב
תודחוימ תומיגד םג ךא ,ךלש הקיסומה לש םי/רוטילקת ןבומכ םהיניב ,עיצהל
תולוכי ,(תויומכב ךא - לוזב ,הלאכ םירכומש ידימ ישנאו םיטסירטיג םנשיו)
םייעוצקמ םירשק ,הניגנ ילכל םידנואס תוירפס ,תוידוחיי תוילקיסומו תוינכט
.דועו השקב יפל הקיסומ תביתכ ,ןכות ישקבמל םינמא ןיב ךווית ,םייתוברתו

1 >> 2 >> 3 >> 4 --- ךשמה

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || תיבה דומעל
1

וז הרדסב םיאשונה

 • טנרטניאה םע תורכיה
 • רבחתהל ידכ ךירצ המ
 • רתאה בוציעו ןונכת
 • םירצוי תויוכז
 • הקיסומ לש הצפה
 • רתאב וידוא בוליש ,וידוא ימירזת
 • רתאה םוסריפו קוויש
 • שופיחה ינונגנמ לומ
 • הקוזחת
 • דעי להק תאיצמ
 • רתאהמ הסנכהל תוקינכטו םיכרד

ןאכ וצחל
םיקנילה תלבקל
הרדסב םירכזומה

 

 

.ט.ק.א
.העיד תוגצה וא תוצלמה ןהב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תושמשמ תובתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא
(©) תורומש תויוכזה לכ

יעצמאו ךרד לכב רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
רמוחה קוידב עקשומ תובר .תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק
לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה
רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב םיבתוכה
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל