[an error occurred while processing this directive]
ישארה דומעל
תובתכ << םייונמ << תובתכ
 

יח רסנווקיס

יטסילאירל ידימה סנווקיס תא ךופהל

רראפ לואפ :תאמ
וקירזיש םיפיט המכ קינעמ ילקיסומ טקא
.ךכב קוסעל יתימא ףיכ םגו ,ידימה תונכיתל תיתימא השוחת

דנואסה ילודומ ,ונלש םירסנ'ווקיסהמ לכמ רתוי םישרוד ונא ותוא רבד שי םא
ינאש הקיסומה גוסב .'םייתימא' רתוי עמשיהל תלוכיה קפס אלל אוה ,םירלפמסהו
תאלמ 19"-ה תספוק תא דדועל ןויסינ לע זבזבמ ינא ןמזה תיברמ תא ,השוע
תומיאתה-יא לש הלדנ יתלבה רוקמה םע רבדל (רלפמס יוניכב עודיש המ) תונורכיזה
לש הינופמיס ומכ עמשית האצותהש וזכ הרוצב ,(יסיפ בורל יורקש המ) חומ תסאבמ
,שארמ דובא ןמז זובזיב .לור'נא'קור תקהל וליפא וא ,תורטיג תיישילש וא ,םילכ 40
...האירקב ךשמה ?שגרמ יתונכית רגתא וא

תרחא היח
םהש אוה ידימ ילכ לע םיבשוח רשאכ ,ןובשחב תחקל שיש םינושארה םירבדה דחא
רוניכל רנכה ןיב ילכ/ןגנ םיסחיה .תוקחל םיסנמ םהש םייתימאה םילכה ומכ אל ירמגל
ישפיט היהי הזש דע ,םינוש הכ םה ,תדלקימ לע רוניכ תמיגד ןגנמה ןדילקו ,ולש
עונכש םשל תוילקיסומו תעמשמ םישרוד םנמא םהינש .ךכ אל הזש םינפ דימעהל
םיריכמ ונאש עגרב .רמגנ ןוימידה ןאכ ךא ,ילכהמ עקביש ידכ רתויב בוטה לילצה
יתימא ילכ תוקחלו תוסנל ךילהתהש ןימאמ ינא ,הזה יסיסבה לדבהה תא םידבכמו
.רתוי לק יהי ידימ תועצמאב

לדפה חוכב רתנספ
ילכה קפס אלל אוה .רתנספ הז דנואס לודומו יטניס לכב טעמכ 1 'סמ תינכות
ונתיאמ םיבר ,ןיידעו ,ידימה לש הירוטסיהה לכב רתויב זתנוסמהו םוגדה ,לפכושמה
ןרתנספ ומכ עמשייש והשמל רסנ'ווקיסה ךותל םיסינכמ ונאש המ תא ךופהל םישקתמ
דנואסל םייטנבלרה ידימה יטלש לכב שמתשהלו תוסנל אוה יזכרמה קירטה .יתימא
:רזחשל הסנמ התא ותואש םייוסמה

שומיש אלל ידימ תדלקמב ןגנל םיסנמ ןיידע םישנא המכ םיהדמ :לדפה תייגרנא -
תנכתל ןויסינ זא ,רתנספל שיש הלעמב ןושארה טלשה והז .(sustain) ןייטסס לדפב
ןיב .ידממ דחו יחטש עמשיי עוציבהש חוטב ןוכתמ וניה הז יעצמא אלל רתנספ ידיקפת
ןתינ וליפאו) תיתילכת בר םג ךא ,ןלוכמ הלוזה הניה ןייטססה תשווד ,םיטלשה לכ
לדפמ םינהנ םירתנספ קר אלש רוכזל הווש ךא ,(יעגר קספמ כ"הס- דבל וזכ תונבל
ןגנמ התא םא הפי םיאצוי םיכשוממו םיכורא (ירוחא עקר וא ,דפ ) 'םיחיטש' וליפא .הז
רבוע התאש ינפל שממ ,זאו ;(עמשנ דרוקאה דועב) ןייטססה לדפ לע ץחול ,דרוקא
וטגל סנווקיס קיפי הזו ,ךרטצתש לככ ךכ לע רוזח .לדפה תא ררחשמ ,אבה דרוקאל
עתפות - לדפב תשמתשה אל דוע םלועמש הזמ שושחת לא .םירוביח אלל םידרוקא
!וידעלב תרדתסה דציכ אלפתת ,ליחתתש עגרבו ,לק הז המכ

אוה יזכרמה קירטה
לכב שמתשהלו תוסנל
ידימה יטלש
דנואסל םייטנבלרה
ותואש םייוסמה
.רזחשל הסנמ התא

?םוילווה םע המ
םירתימו הפישנ ידיקפת .חכשנ בורלש ינויח ןקתה וניה םוילווה לדפ
תכירעב תוקסעתה לש תועש ךסוח הזו ,הז לדפ םע תיתימא האנה םניה םיריבכ
דוחייב ,ןובשחב חק .הלא םידיקפתב םיאתמה ודנ'צסרקה תא אוצמל ידכ סנווקיסה
דחא הניה (תוריהמב בורל) םוילוו תיחנהל וא ריבגהל תלוכיהש ,תרומזת ךותב
לדפ ךא ,תנווגמ תוחפ הקימניד תמייק פופ תקיסומב םנמא .בוט דוביעל תוחתפמה
הטילש תמרש ןכיה ,'היח' הדובעל דחוימב ,ךורע-ןיאל רקי ילכ תויהל יושע םוילווה
.םיכסמו םירותפכ םע םיקחשמל ןמזה תא ךל שי ליבקמבו תשרדנ ההובג

תמלתשמ אל תומלש
םיקויד-יא ויהי דימת .ןוויכב קייודמב ןגנמ וניא (אוה בוט המכ הנשמ אלו) ןגנ ףא
.ולש ישגרה ןכותה תא עטקל קינעמש המ הזו ,עוציב לכב םינטנטק 'תומלש רסוח'ו
שארב ןיימדל תוסנל איה תיתוכאלמ הרוצב הלא 'םימגפ' רידחהל תחא תמכחותמ ךרד
ותואל םיירשפאה הניגנה תונונגסו ןגנה תא םג אלא ,םיקחמ ותואש ילכה תא קר אל
ומכ ,הז רשקהב םיטנמלא המכ (GM) ידימ לרנ'גה תפמל וסינכה ונלזמל .ילכה
תמישרל (Breath Noise) הפישנ ישערו (Fret Noise) הטירפ ישער לש תפסותה
ןופורקימ תועצמאב תיטסוקא הרטיג טילקמ התא םא ?ןאכ רוצעל המל ךא .םילילצה
רובע רשא ,עובציא ישערו רתימ יזובזב ,תוקירח לש הבידנ תומכ אצמת ,יתרגש
הנורחאל .ידימה תנכתמ רובע העושיה לגד ךא ,תוהלב םולח םניה תוטלקהה יאנכט
ךרואל תויארקאב םתוא יתכלשהו הלאכ םיפושפישו תוקירח לש רחבמ יתמגד
וניה טקפאה ,ידמ םיקזח ויהי אל םהש גאדת םא .ידימב תיטסוקא הרטיג לש סנווקיסה
'יתימא' ןגנ יתנמזהש בשח רשא ,טסירטיג רבח עתעתל יתחלצה וליפא .יטמרד
.(ידימ תנכתמ לש החלצהה דדמ והזש) הזה דיקפתה תא טילקהלתקנעהל רורב יעצמא םניה הפישנ ישער .םילכה ראש םע םג טוקנל יוצר המוד השיג
םיכורכה םירחאה םימרוגה תא קודבל הווש ךא ,הפישנ ילכ ידיקפתל תונימא לש עגמ
(Physical Modeling) "ילקיסיפ םוגיד" .םייטסילאיר לילח וא טנירלק ,ןופוסקס תניגנב
לש םיטניסה דחא ותושרבש ימ לכו ,הז רשקהב קנע ץירמת ונל קינעה
םייתימא המכ ךל רפסל לכוי ,גרוק לש Prophecy םגדה וא ,VL-ה תרדסב ההאמי
עיגהל ןתינ ,הזכ ילכל השיג םהל ןיאש ונתיאמ הלאל .םש הפישנה ילכ םיעמשנ
:םיטושפ םיקוח המכ רכוז התא דוע לכ ,לודומ וא ליגר יטניסמ תובוט תואצותל
טמוקמה ףופיכה
'ףפוכ'ל ותלוכי איה הניגנ ילכב לש יוטיבל תוצופנה תורוצה תחא
איה לילצ ףופיכ לש רתויב הצופנה הרוצה הפישנ ילכב .ןגונמה לילצה הבוג תא
םינגנה .דעוימה לילצה תגשהל םיטמקתמ הרצוצח וא ןופוסקסש ןמזב ומכ ,וטנמטרופה
תשוחתב יולתו ,עיגהל םיצור םה וילאש ותל תחתמ ותיצחמו ותב בורל םיליחתמ
דומצב הז בורל .רתוי םדקומ ןמזה תירירבש םג םיליחתמ םה בורל ,םהלש "תויזא'ג"ה
תאז לפכשל ןתינ ,ידימ םע הדובעב .ברקתמ 'יתימא'ה ותהש לככ םוילוו תרבגהל
שומישהו ,(הטמ/הלעמ ןוט יאצח ינש ,pitch bend) לילצה הבוג לגלג לש ףוריצב
.ידימב םוילווה ןוויכ וא/ו (expression) "העבה"ה לדפב

יומיכה תומכ האר <<


לילצה-הבוג לגלגב שומיש ךות דיקפתה תא טילקהל איה תאז תנכתל הבוט ךרד
רובע .העבהל םישורדה םיפסונה םיטנמלאה המ טילחהלו עטקל בישקהל זאו ,דבלב
ומכ ,םיפסונ םינממס ףסוה זאו (ידימ קיפא ותואב) רסנ'ווקיסב רחא הטלקה ץורעל
ינש תא גזמ טושפ ,האצותהמ הצורמ התאש עגרב .םוילווו היצלודומ לש םייוניש
גוסמ ולוס לש (Quantize) יומיכ אלל רדתסהל לוכי התא םא ,ןבומכ .דחאל םיצורעה
םישקה םיעטקה תא קר יומיכ ריבעהל היצפואה תמייק דימת ,אל םא ,בוט המ ,הז
.יוניש אלל םירחאה תא ריאשהלו רתוי

בצמה ןונפיא
לש ןטק אל רפסמש בל יתמש ,היצלודומה לגלגל םירבוע ונא דועב
,לילצה הבוג לע היצלודומה לגלג תעפשה לש םושיי םע םידנואסה תא םיעבוק םינרצי
וטרביווה ,הפישנ ילכ םע דוחייב ,הז לע ובשחת םא .המצועה לש ןונפיאה לע רשאמ
תנכתמ התא םא .ילכה תמצועו הבוגב םיירעזמ םייוניש לש ןידע גוזימ תועצמאב גשומ
השוע אוה דציכ ןיחבהל ידכ יתימא ןלילחל בישקהל הווש ,אמגודל לילח לש דנואס
,ןגנמה ותה תעמשה ךותב רתוי רחואמ קר עיפומ וטרביוה בורל .וטרביווב שומיש
טילחהל בושח םג .תיעבט אל עמשית דימת ותה תליחתכ תלעפומה היצלודומש ןאכמו
רוזעל יושע םוילווה לדפ ןאכ .(לילצ-הבוג וא םוילוו) גוס הזיאמו ,ץוחנ וטרביוו המכ
לכב תיעוציב העבה לש םיטנמלאל םייטירקה ודנשרקהו ודנאונימידה תקפהב
.הפישנ ילכ

וסארב
תויתוכאלמהש חוטב ,קיפהל לגוסמ ךלש עצוממה לודומ/יטניסהש םידנואסה לכמ
ןה .ןהינימל (Brass Section) "סארבה תייצקס" תוינכות ןה התעב ידכ דע רתויב
דבורמה לילצה תא עימשהל תלוכיה תא לודומה ךותב אצמת בורלו ,תוליעגמ ןלוכ
תוביסה תחא ...עבצאב תונגונמה הלאמ ,סארב תייצקס לש תומיגדה הבורמ ,ינונמשהו
.חונימה תניחבמ הריתס ןמ איה סארב 'תייצקס'ש הדבועהמ עובנל היושע וז הלשאפל
םע ואציש םיטילקתה רפסמכ ,סארבה תייצקס לש תונושו תובר תויצרוגיפנוק ןנשי
:םיאבה םילכהמ דחא תוחפל ללכ ךרדב ללוכ יתרוסמה רדסמה ךא ,הלא םילכ
,םאתהב הנתשי רודיסה ,טילקמ התאש הקיסומה גוסב יולת .ןופוסקסו ןובמורט ,הרצוצח
םיגוסה תעברא לכב ןגנל ןופוסקסה תאו ,ןרוהלגולפ םע לילח ליפכהל גירח אל הזו
,רשא ,דואמ הבושחה רעי ןרקה תא חכשנש ילבמ - (ןוטירבו רנט ,וטלא ,ונרפוס) ולש
וליפא סארבה תרוש ךותב תרתתסמכ תיארנ ,רקיעב "יסאלק" ילככ תבשחנ םנמא
תונונגס לכו) הזכש דבוכמ םילכ ףסואב החוש התא רשאכ .ונתפוקתב פופ תקיסומב
תינכות לכש ,הדבועה איה העיתפמ המכ דע ןיבהל ליחתמ התא ,(םינווגמה הניגנה
תעיבקב ילוקה םוחתה תא קיפהל הסנמ איהש תנעוט וליפא םילודומב דנואס
.תחא ןורכיז

ידימב סארב תייצקס תיינב
(-64 דע +64) דודיצ םוילוו ילכ קלח
-10 100 ולוס הרצוצח 1
-40 90 ולוס ןובמורט 2
+30 115 רונט ןופוסקס 3
+15 90 וטלא ןופוסקס 4
+50 75 ןוטירב ןופוסקס 5
+00 100 רעי ןרק 6
-20 95 ןרוהלגולפ 7
-15 90 2 הרצוצח 8
ידימל הפמ המשנה האר <


תיברמ .תדרפנ הרוצב ילכ לכ לע טיבהל איה סארב תייצקס לכ תונכתב קירטה
ולוס תוינכותכ םיילאודיבידניא םידנואס לש ןטק אל רחבמ ונל םיקינעמ םילודומה
טסב קלח לכל םתאצקה תועצמאבו ,(המודכו דיחי ןובמורט ,הרצוצח ,ןופוסקס תייצקס)
דחוימב) ילאודיבידניאה לילצה לע רתוי הלודג הטילש ךל היהתש קר אל ,ינוג-ברה
תוגיצנ ךל היהת השעמל ,(לילצ הבוגו םוילוו ,pan - ילכה דודיצ לש רשקהב
לע תרגסמה תא ףסונב האר) תמאב סארבה תייצקס הליכמש המ לש רתוי תקייודמ
אוהש ךכב ,ןמז רתוי תצק חקול ,ןבומכ ,םידיקפתה תונכת .(סארבה תייצקס תמאתה
וז הרוצב הדובעש הלגת חטבל ךא ,השוע דיקפת לכ המ רתוי תצק בושחל ךממ שרוד
ףילחהל ךרטצת םא היהו .סארבה ידיקפתל רשקב רתוי יתריצי תויהל ךתוא דדועת
לש ךילהתה - אמגודל ,היח העפוה לש הרקמב - יתימא ןגנ םע םידיקפתה דחא תא
.הברהב ריהמ היהי עצבל ךירצ ןגנהש םיוותל תנכותמה רמוחה תרמה

רתימה הצק

הפישנה ילכ ידיקפת לש הרקמב ומכ ,אוהש םירתימ דיקפת לכ םיתנכתמ רשאכ
דוגינב ,םיילאודיבידניא םינגנ לש ףסואכ תרומזתה לע בושחל דימת ךילע ,םיקירבמה
.תונוש םילכ תויצקס לש טושפ ףסואל

םינגנמ ונא רשאכו ,תומיגד וא רתימ ילכ לש תודוהא דנואס תוינכות ןנשי ונלוכל
.תיתימא םירתימ תרומזתב בצמה אל הז ךא ,אלפנ תועמשנ ןה לודג G דרוקא
אוה רמזתמה לש ודיקפתו ,תינופונומ הרוצב בורל םינגנמ תולויוו ול'צ ,תורוניכ
שרוש תא ןגנל םילוכי ול'צה ,אמגודל - תמייוסמ הייצקסל דרוקא לש ות לכ תוצקהל
תאצות .(E) הטניווק ןגנל םייושע תורוניכהו (C#) הצרטה תא תולויווה ,(A) דרוקאה
הבש ךרדב םה רומזת לכ לש קמועהו רשועהו ,םלש רו'גמ A דרוקא איה דנואסה
לש הרקמב ומכ ,בוש .הריציה ךרואל הז םע הז םיביגמו םיבלתשמ הלא םיטנמלא
עדי רתוי שרוד ףא הזו ,וז ךרדב םירתימ תנכתל ןמז רתוי תחקל יושע הז ,סארבה
הרישע דימת טעמכ איה תיפוסה האצותה ךא ,שמתשמ התא וב דרוקאה הנבמ תודוא
תינופילופ דרוקאה תניגנ רשאמ תיטסילאיר רתוי קפס לכ אללו הברהב תניינעמ ,רתוי
.תדלקמה ךותמ


,שורדה ןמזה תא ךל ןיאש וא ,המ עדוי ימ הניא ךתניגנש שח התא ,תאז תמועל ,םא
ץורעה תא קרפל רסנ'ווקיסה תלוכי תועצמאב תאזו ,תצק תומרל לוכי דימת התא
ץורע לכ תוצקהל זאו ,םידרפנ (םיקיפא וא) םיצורעלו םינושה דרוקאה יביכרמל
הבטקואב דרוקאה לש ךומנה ותה תא ךמנה ,אמגודל .רחא דנואסל לבקתמש ינופונומ
,ותוא קיתעהל ,הובגה הצקה תא תחקל ילוא וישכע ,ול'צל תאז הנפהו (ןוט יאצח 12)
הז .תורוניכ דנואס ותואל הלאה םיצורעה ינש תא תונפהלו הבטקואב ותוא םירהל
.יתימא םירתימ לבמסנאל המוד רתוי הברהו דרוקאה לש דנואסה תא 'ביחרמ' טלחהב

ןיב םינטק םיחוור אצמתש רשפא ,םירתימ לש הלא תודרפנ תורוש תנכתמ התא רשאכ
דרוקאל ןמזב סנכיהל ידכ ינפל תצק עבצאה רורחיש בקע ורצונש) תנגינש םיוותה
ןכיה ,הנכותה לש Force Legato תייצקנופ תועצמאב תאז ןקתל ןתינ .(אבה
תליחת ינפל דבלב היינש קיקלח Note Off םירדשמו םייוסמ עטקב םיחתמנ םיוותהש
.ליעי תויהל לוכי הזו ,םיחוור אלל םיוותה תא 'קיבדהל' אוה טקפאה .אבה ותה
ןולחל סנכיהל תוסנל לוכי דימת התא ,תצק ססהמ עמשנ ןיידע םירתימה דיקפת םא
תצק סנכנ ות לכש ךכ ,םיילאודיבידניאה םיוותה ןיב הנטק הפיפח רוצילו הכירעה
.וירחא אבל

הז ,תילכ וא תינופילופ הניחבמ לבגומ התא םא דוחייב ,תוסנל רשפאש ףסונ רבד
קוידב רזוע הז .ריהמ תיסחי (attack) ףקתה תלעב סגנירטס תינכותב שומיש
ףקתהה תא תנכתל טושפ ךילהת בורל הז םילודומהו םירלפמסה בור םע .ןומזתה
וטגל תניגנב תפסונ תושימג קינעמ הז רבד .(velocity) הניגנה תצואתל יסחי היהיש
.הקזח הניגנב דח וטקיפס וא (הכומנ הצואתב) ךר

...הרטיג ,הוא
התויינוג-ברמ תעבונ (םלועב רתויב ןגונמה ילכה קפס אלל) הרטיגה לש התחלצה
התוא תוכפוהש תויוכיאה קוידב הלא ךא .העבהה תויורשפאו םידנואסה חווט ,האלפומה
.ידימב יוקיחל השק
הרטיג דנואס הזיא אוה וילע בושחל שיש ןושארה רבדה ,שקעתמ התא תאז לכב םא
לע ךילשיש המ ,תילמשח וא תכתמ/ןוליינ ירתימ םע תיטסוקא הז םא .ךירצ התא
-תיטסוקא דנואס לש עציה םייק םילודומה בורל .יפוסה דנואסה לע םגו הניגנה ןונגס
הרטיג לילצש הדבועה דבלמ ךא ,החלצה לש הנתשמ הגרדב ,תכתמ וא ןוליינ
ומכ אל אוהש והשמ עומשל יתיכז אל ןיידע ,ידימ לרנ'גה תפמב םייק ןשרוטסיד
דנואסה תריחבב ץוענ דנואסה תונימאל חתפמה .םוינימולא תנצנצ ךותב םישותי
תודדומתהל רתויב תויניצרה תודמעומכ תוארנ תומוגד תורטיגש ךכ ,רקיעב
.הייעבה םע

המכ םיעיצמ (Guitar Collection) סנביטס ביטס לש הז ומכ המיגד ירוטילקת
הטירפ ,םידרוקא ,ולוס) הניגנ תונונגס המכל הרטיגה לוציפ ומכ ,תוניינעמ תויצפוא
ספות ןשרוטסידב ינחוכ דרוקאש ןבומכ .הלא תורוצתב דובעל ונל םירשפאמו ('וכו
העגהל דע לילצ ףופיכ םע יוטיב תקנעהו ,קור רישל ןמוש תקנעהל רושקה לכב דימת
.דנואסל םזילאיר תקנעהל םיפסוותמ םלוכ ,םוילוו ייונישו היצלודומ ,ןוכנה הבוגל
תצק תבשוי איה בורל ןכש ,תצקמב תיקירט תויהל הייושע תיטסוקא הרטיג לע הטירפ
הניגנמ קחרתהלו תוסנל אוה ןאכ חתפמה .רתוי הפושח איה בורלו ,רישב רתוי קזח
רו'גמ G דרוקאהש הזכ אוה הרטיגה ירתימ לש ןוויכה .תדלקמ לע תישענה וזל ההז
םיחנומב הז הרטיג דרוקא ,אמגודל .הרטיג לע ןגונמה ויחאמ דואמ הנוש רתנספ לע
:ךכ הארנ ידימ לש

G2   B3   D3   G3   B4   G4

הרוצב הרטיגה יוקיח יניינעב התא םא ךא ,וז הרוצב תדלקמ דרוקא ונגניש הברה ןיא
ךרדב ;יטירק וניה ןומזיתה םג .ןובשחב תחקל שיש םירבדה גוסמ םה הלא ,תחלצומ
וי'גפרא רשאמ רחא וניא הרטיג דרוקאש ךכ ,םדוק ךומנה ותב שגופ טרפמה ללכ
םיוותה ויהי ךכ ,רתוי ריהמ רישהש לככ .הובגל דע ךומנה ותהמ ליחתמה ,רתויב ריהמ
.רתוי םידומצ

.רבעמ ךותב םימיוסמ םיוות ףפוכל איה םיטסירטיגה ןיב תפסונ תירלופופ העבה תרוצ
םיוסמה דנואסב ות לכ ףופיכ רמוא הז ידימב לילצה-הבוג לגלג תקינכטב שומיש
ףופיכמ לידבהל (וטרביוה תידי) "ימא'וו" לש יפואה תא קינעמש המ ,ןוכנה עגרב
דנואסל דחא ידימ קיפאמ רתוי תוצקהל איה הייעבה תא ףוקעל הבוט ךרד .עבצאב
ידימ יקיפא השיש םע דובעל םיבייח ידימ תרטיגב םישמתשמה םיטסירטיג .הרטיגה
1 'סמ ידימ קיפאב רשאכ ,דבלב םיינשב קפתסהל לוכי התא .דנואסה ותואל םיבתונמה
לכ םיעצובמ (דנואסה ותוא םע) 2 'סמ קיפאב וליאו ,ירקיעה דיקפתה עצובמ ,לשמל
הבוג לגלג ידימב) םייאמצע םניה םיקיפאה ינשש ןוויכ .םיוות ףופיכ לש םיסנאוינה
הבוג לע עיפשי אל 2 קיפאב ולוסה לש ףופיכ ,(דבלב דחא קיפאל סחייתמ לילצה
התאש איה וז הרוצב הדובע לש ףסומה ךרעה .1 קיפאב םינגנמה םיוותה לש לילצה
ומכ) עוציבה יפוא לע רחא הטילש יעצמא לכ וא םוילווה לע טולשל םג לוכי
ותואב שומיש ךות ולוס דיקפת לש (המודכו expression ,detune ,היצלודומ
,םוזמיזו הקירח ומכ ,המוגד 'הרטיג תריווא' לש תומכ לכ ,רבכ יתרכזהש יפכ .דנואסה
.לילצה לש תונימאב דואמ ךומתת הרטיגה ץורעל ליבקמב תכלשומה

ןגונמה ילכה קפס אלל) הרטיגה לש התחלצה
חווט ,האלפומה התוינוג-ברמ תעבונ (םלועב רתויב
קוידב הלא ךא .העבהה תויורשפאו םידנואסה
.ידימב יוקיחל השק התוא תוכפוהש תויוכיאה


.זתנוסמ לילצ לכל טעמכ יפוסה עגמה תא קינעמו ,רוזעל יושע ינוציח דנואס דוביע םג
לפטל לוכי בורל הז ךא ,ימינפ םיטקפא דבעמ םע םויה םיעיגמ םיבר םירלפמס
רשפא ,תופסונ תואיצי ךלש לודומל םאש ךכ ,דבלב תינמז וב םיינש וא דחא טקפאב
רייפילפמא-הרפ ,ינוציח טקפא ךרד ותוא ריבעהלו ןהמ תחאל הרטיגה לילצ תא בתנל
הייושע האצותה .תיתימא הרטיג םכרד תרבעה וליאכ ,'וכו זאפ תספוק ,הרטיג
.ךתוא עיתפהל

 

 

 

 

 


ישאר דומעל הרזח

.ט.ק.א
.העיד תוגצה וא תוצלמה ןהב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תושמשמ תובתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא
(©) תורומש תויוכזה לכ

יעצמאו ךרד לכב רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
רמוחה קוידב עקשומ תובר .תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק
לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה
רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב םיבתוכה
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל
Privacy Policy musical-act.com