?ידימ הז המ

ףורשנמ ןבואר :תאמ

טושפה שיאל טושפה ךירדמה

לילצ םיעימשמ םלוכ ,אמגודל .םישוע הניגנה ילכ לכש םימיוסמ םירבד םנשי
םורגל לוכי ןגנה ןותנ ןמז לכב ,תורחא םילמב .יאקיסומה לש ותטילש תחת
לש דילק לע ץוחלל לוכי יאקיסומה ,אמגודל .לילצ עימשהל ליחתהל ילכל
ידכ ,הרטיג רתימ לע טורפל וא ,רוניכה ירתימ לע תשקה תא ךושמל וא ,רתנספ
.Note On וא "קולד ות" םשב וז הלועפ הנכנ ואוב .לילצ עימשהל וליחתי הלאש
דועב) ןותנ עגר לכב לילצה תא קיספהל ךל םירשפאמ ףא םיבר הניגנ ילכ
יאקיסומה ,אמגודל .(םוילוו ספאל ךעוד לילצהש רחאל דבל םיקיספמ םירחאה
תא ריסהל וא רוניכהמ תשקה תא םירהל ,רתנספה דילקמ ועבצא תא ריסהל לוכי
.Note Off וא "יובכ ות" םשב וז הלועפ הנכנ ואוב .הרטיגה רתיממ עבצאה
.(ילקיסומ םלוס) םירדגומ םילילצ ןגנל םילגוסמ םיבר הניגנ ילכש םג רורב
הליכמ הבטקוא לכ רשאכ) םידילק לש "תובטקוא" המכ ליכמ רתנספה ,אמגודל
88 וא ,םידילק 88 שי רתנספל ,לכה ךסב .(יברעמה םלוסב םיוות 12
.םיוות/תויורידת

הקיסומה םוחת תא ושבכ םיינורטקלא הניגנ ילכש רחאל דחוימבו ,ןמזה ךשמב
תקחורמ הטילשב ךרוצה תא םיאקיסומ ועיבה ,םיישעמ תויהל ולחה םיבשחמו
הטיש וצר םה .םהילע טולשל ולכוי בשחמ ומכ רחא יעצמאש וא ,הניגנ ילכ לע
םיאתמ והשמ - םיוסמ גוסמ רצומ וא רחא וא הז ןרציל תיפיצפס היהת אלש
"לכ" לע הטילשב ישומיש היהיש ןקת שרדנ .לשמל םיפותל אוהש יפכ רתנספל
ודגאתה םיילקיסומ םילכ לש םינרצי המכ ,ךכמ האצותכ .ינורטקלא ןקתה
:ארקנ רוציקב אל רשא ,MIDI-ה טרדנטס תריציל
Digital Musical Instrument Interface
ישומישו ישעמ היהנ ףא אוה '83-מ לחהו ,רצונ אוה 1980 תנשב
.רתויב
רתוי הברה אוה ידימ ,השעמל .ילכה ירוחאב רוביח םתסמ רתוי הברה אוה ידימ
המודב םינותנ הליכמה תילטיגיד תינורטקלא הפש וז MIDI ובורב .הרמוח רשאמ
הכימתו הטילש תודוקפ םיליכמ הלא םינותנ .בשחמב וא קסיד לע םייקש המל
רושק ובור ,עדימ לש הרבעהל לוקוטורפ הז ומצע MIDI .םינושה םילכה ןיב
םיריבעמ םילכהש םיינורטקלא תותוא לש הרוצ שבול הז עדימ .הקיסומל
הרזחו טנרטניאל בשחמה ןיב םינותנ ריבעמ בשחמב םדומהש ומכ שממ .םהיניב
םיריבעמ םיילקיסומ םילכ ךכ ,XMODEM-ו TCP ומכ םילוקוטורפ תחת
לש תונוש תורדס המכ רידגמ הז לוקוטורפ .MIDI לוקוטורפב היצמרופניא
הנשי ,אמגודל .תוילקיסומ תולועפל םיסחייתמה (םיטיב 8) םייראניב םיטפשמ
(Message וא "העדוה" יוניכב וזכ הצובק םינכמ ונאו) םיטפשמ לש תחא הרדס
Note On וא "קולד ות"-ה תדוקפ) לילצ עימשהל הניגנ ילכ לע תדקופה
.(Note Off) לילצ עימשהלמ לודחל ול הרומה תרחא העדוה .(םדוק הרכזוהש
ךכ ,רבודמ (Note וא ,Key) ות הזיאב ילכל רמוא ל"נה תועדוהב םינותנה דחא
הז םא אלא) םלוכל םתס אלו יפיצפס ותל סחייתת "יובכ"ו "קולד"ה תדוקפש
םיוות 128 לע טולשל ןתינ ידימב ךא ,םיוות 88 שי רתנספלש ונרמא .(שרדנ
.עימשהלו ביגהל לגוסמ אוה םהל םיוותה חווט וא ,דענמה םייק ילכ לכלו ,םינוש


לש םיוסמ גוס אוה ידימה יווק ךרד רבועה תואהש םיבשוח ןיידעש םיבר םנשי
ללכב אוה ידימ ךא .(רתנספ לש לילצ לשמל ומכ) ילקיסומ ('ץיפ) לילצ הבוג
תוא אל הזש ןוויכ ,תילקיסומ וילא סחייתהל הלוכי םדאה ןזואש והשמ אל
אוה ידימה תוא .(וב הניחבמ ונינזואו ,לשמל קיפמ לוקמרש גוסהמ) יגולנא
ךמותה הניגנה ילכ אוה וילא ביגמש ימ ."ילקיסומ תוא" אלו ,"הטילש עדימ"
הלוכי תמיוסמ ידימ תדוקפ ילכה ותוא תניחבמ .הז תרושקת לוקוטורפב
עמשיהל ךירצ ותה "ו ,"וישכע C ותה תא עימשהל הצור והשימ !ייה"כ שרפתהל
ךותמ ,ונממ עמשיהל C ותל םורגת ילכב הקינורטקלאה תעכ ."!2 ידימ קיפאב
.וב הניחבמ ןזואהש וזכ הרוצב ,וידואה תאיצי
זאו ,"!C ותה תא עימשהלמ לודח ,ייה" ומכ הדוקפ ךכ רחא לבקי ילכהש רשפא
.ותה ותוא תא קיתשת ולש תימינפה תכרעמה

?ידימ הז המ ,גלזמה הצק לע

הברה דוע ןנשי ."יובכ ות"/"קולד ות" לש תועדוהמ רתוי הברה הז MIDI ךא
הבוג) 'ץיפה וא היצלודומה לגלג תא זיזהל הדוקפ ומכ ,םינוש םיגוסמ תועדוה
וא) ילכ לש גוס ףילחהל ,םוילווה תא תונשל ,ןייטססה תשווד לע ץוחלל ,(לילצ
לוכי MIDI-ש רמול היהי קיפסמ .המודכו .(הרטיגל רתנספמ ףילחהל ומכ ,דנואס
(?ןכ ,טולשל) לוכי יאקיסומהש ומכ שממ הניגנ ילכ לכ תילקיסומ טולשל
!תושעל לוכי אל יאקיסומהש םירבד המכ דועו ,תיסיפ תושעל
םג םה ,םילבקמ םהש ידימ ינותנל םיביגמ קר אל םיינורטקלאה םילכה בור
רשאכ ,אמגודל .ילכה לע ןגנמ יאקיסומהש ןמזב ידימ תועדוה תיטמוטוא םירצוי
:ולש MIDI-ה תאיציב ידימ תעדוה ץיפמ ילכה ,תדלקמב C דילק לע ץחול ןגנה
זא ,(MIDI-ה תסינכל) ידימ תועצמאב רחא ילכל רבוחמ ילכה םא ."C קולד ות"
תעדוה רדשמ ילכה דילקה תא ררחשמ ןגנהש עגרב .הזה ותה תא ןגני אוה םג
לכ ,רוציקב .ינשה ילכב םג עמשיהלמ לודחל הז לילצל םרוגש המ ,"יובכ C ות"
ינשהו תועדוה חלוש דחא רשאכ ,ינשה ילכב ףקתשמ דחא ילכב עצבמ ןגנהש המ
םיאקיסומ ןכש ,אלפנ עמשנ רבכ הז .םיידי עברא שי ןגנל וליאכ - םהילא ביגמ
..בוט רתוי הברה םיעמשנ רבדה ותוא םינגנמה םילכ המכש וליג

midi_chain

ךלש בשחמב םדומש יפכ שממ ,ןכבו ?וללה םינותנה תא ריבעמ ידימה דציכ
הז .הינשב םיטיב 31,250 לש בצקב (הרושב ץצר) ירוט רודיש והז .תאז השוע
לש ךרואב ןניה ידימה תועדוה בורש הדבועב בשחתנ םא דוחייב ,רהמ שממ
לכ םיסט הלא םינותנש חינהל לוכי התאו ,(םיטיב 8=טייב) השלש שע דחא טייב
הרקמב) תינמז-וב םישחרתמ םהש תבשוח םדאה ןזואש דע ידימה יווקב רהמ ךכ
.(קוידב תעה התואב םינגנמ םילכה ינש-םדוקה
MIDI - ולש "רבעמ"ה תאיצימ) ינשה ילכהמ ידימ לבכ רבחל לוכי התאש ןבומכ
דוע ףיסוהל רשפא .תינמז וב ןגני אוה ףאש ,תרשרשב ףסונ ילכל רבחלו (Thru
.(daisy-chaining) "חרפ רושריש" םיארוק וז רוביח תרוצתלו ,םילכ דועו
םה .("םיצורע" הנוכמ תועטבש המ - channels) םיקיפא 16 םימייק ידימב
התוא ,אמגודל .בשחמ םגו םינוש םילכ ןיב רבחמה ידימ וק ותואב םימייק םלוכ
ילכ בור .14 וא ,דבלב 1 'סמ ידימ קיפאל חלשיהל הלוכי ונרכזהש ידימ תעדוה
תועדוהל ביגי וא ,דקפתי ילכה ידימ קיפא הזיאב רוחבל ךל םירשפאמ ידימה
דחא לכל רשאכ ,םינוש םילכ ןיב הדרפה תרצונ וז הרוצב .הז קיפאל תויפיצפסה
.ולש 'ראוד תבית'ל קר תולבקתמ תועדוהש ןכיה ,ולשמ "תבותכ" הנשי

?דקפתמ הז דציכ

וא םיפות תנוכמ ,לכה ליכמה יטניס ,בשחמ תנכותב שמתשהל הצור התא םא
דויצה תא רבחל דציכ ,דקפתמ MIDI-ה דציכ ןיבהל ךילע ,ילטיגיד רתנספ
.םירוביחה ,תישאר .תדבועמ היצמרופניאה דציכו
,ופוגב והשלכ םוקמב (רוביח יעקש) םירבחמ ביצמ ידימב ךמותש ילכ
תודוקנ שמח ילעבו הלוגע הרוצב םינייפואמ םה ,MIDI הלימב םינמוסמה
הבקנ גוסמ דימת אוה רבחמה הניגנה ילכו םיריכמב .(םיניפ וא םיילגר)
.(םיילגר וא םיניפ) רכז גוסמ דימת םה םירבחמה ידימה ילבכבו (םירירח)
MIDI In, MIDI :הנוש דוקפת ילעב ךא ,םימוד תינוציח ,םירבחמ יגוס 3 םימייק
רודישל תשרדנה תוירוביחה לכ תא םיקינעמ הלא םירבחמ .Out, MIDI Thru
:וידוא תוא םילבקמ אלו םיעימשמ אל םינפ םושב םה ,ידימה ינותנ לש הטילקו
ומצע ילכה ךותמ קפומה עדימ חלוש :MIDI Out
רחא ידימ ןקתהמ הטילשו הניגנ ינותנ לבקמ :MIDI In
יוניש אלל םיעיפומ ,ץוחבמ ילכל םיסנכנה ידימ ינותנ .ידימ רבעמ :MIDI Thru
.םיפסונ םילכל תרשרשב רוביח םשל ,וז האיציב

תדלקמה םא ישעמ הז ?תינמז וב םידיקפת המכ לבקלו רדשל לגוסמ ידימ דציכ
.(Multi-Timbral) ילכ-ברה גוסהמ םה ידימה ינותנ תא םילבקמה לודומה וא
-וב (1-16) םינוש ידימ יקיפאב ידימ ינותנ לבקל םילגוסמ םהש רמוא הז
םינוש םילכ ליעפהל לילצה תא קיפמה לודומל תרשפאמש הנוכת וז .תינמז
קיפאב לבקמ אוהש הדוקפל םאתהב דחא לכ ,(...תורוניכ ,הרטיג ,סב ,רתנספ)
יוצמה ילכל הרומה הדוקפ רדשל ןתינ ידימ קיפא לכב לכ ,ףסונב .ולש יפיצפסה
- "תינכות תפלחה") הניגנה ילכ וא לילצה גוס תא ףילחהל קיפא ותואב
,תונוש לילצ תוינכות 128 דעב ךמות ידימה לוקוטורפ .(Program Change
היצלודומ) ויפוא תא ןווגל וא ןנפאל ילכל תורומ תודוקפ םג .דרפנב קיפא לכל
.ידימ קיפא לכל תודרפנ ןה ,(לשמל

יללכ ידימ

ינפב תובר תויורשפא תחתופ ידימב םלש ריש בשחמ תועצמאב רוציל תלוכיה
םא ,רחא יאקיסומל ותוא חולשלו ריש ןיכהל תלוכיה איה םהמ תחא .םיאקיסומה
רישכמ ןיב וליפאו טנרטניאה ךרד ,(MIDI File - ידימ ץבוק) טקסיד תועצמאב
ריבעמו טקסיד לע ךלש רסנ'ווקיסב רישה תא רמוש התא ,אמגודל .ינשל דחא
ותוא תא ןגנמו ולש רסנ'ווקיסה תנכותל רישה תא הלעמ אוה ולצאש ןכיה ,רבחל
חטבל ויהי (הניגנ ילכ לכ וא) ץורע לכב ידימה ינותנ ?םנמאה .קוידב רישה
וא הניגנ דויצ ותוא שי ךלש רבחלש חוטב אל ללכש איה היעבה לבא ,םיהז
לגוסמ סבה דיקפתש אוה תורקל יושעש המ !אלש חוטב טעמכ .ךלש ומכ םילודומ
עמשנ הזו) רתנספ ןגנל םילוכי םיפותהו ,רוניכ ילוא ,רחא ילכ רבחה לצא ןגנל
.האלה ןכו (ער
לרנ'ג הנוכמה טרדנטס רצונ ,ידימב םיריש יצבק תרבעהב תודיחא רוציל ידכ
.ידימב תוינכות ירפסמ יפל הניגנ ילכ לש יטרדנטס יופימ ראתמה ,(GM) ידימ
לשמל ומכ ,הניגנ ילכ לש םינוש םיגוסל םייפיצפס ידימ יקיפא ועצקוה ןכ ומכ
יקיפא םתואב דימת ועיפוי םילכ םתוא הז בצמב .10 'סמ קיפאב םיפות תכרעמ
םילכ םתואל ומרגי רישה לש ידימה ינותנב םייוצמה תוינכותה ירפסמו ,ידימ
.רישה רצוי תאז ןנכתש יפכ שממ ,עמשיהל
דירוהל לוכי התאו ,םירחאל םיריש ריבעהל לוכי התא ןכש ,יטסטנפ הז
ךירצ התא ?המ קר .האלה ןכו הריש םהילע ףיסוהלו טנרטניאהמ םיקביילפ
הזש ידכ GM לש טמרופה םיכמותה ,יטניס וא ,לוק סיטרכ ,לודומ ךל היהיש
.ןוכנ עמשיי

?בוט ידימ המ ליבשב

לכ תושעל זאו בשחמל ותוא רבחל דואמ לק ,ילטיגיד תוא אוה MIDI-ש ןוויכ
לכ תא רומשל תלגוסמה וזכ ומכ ,הנכות תועצמאב ידימה ינותנ םע םירבד ינימ
םינוש םיצורע המכב תאז לכ ,םתוא ןגנל ןכמ רחאלו קסיד לע הניגנה ינותנ
.(המודכו הרטיג ,םיפות ,רתנספ) רחא הניגנ ילכ םהמ דחא לכב רשאכ ,םידרפנו
ןגנל תרשפאמ איהו ,(ףצר - סנקוויס הלימהמ) רסנ'ווקיס תארקנ וזכש הנכות
תיגולנא וידוא תטלקהמ לידבהלו ,הכותב םיצורע לע הניגנה יעוציב תא טילקהל
םינותנ םיטלקומ ןאכ ,הרקי הרמוח תשרודו בר םוקמ תספותה (םילילצ שממ)
.תיסחי ,םוקמ תוספות ןניאו טעמכש ,ידימב הטילש תועדוה לש םיילטיגיד
לכ תא טילקהל הליחתמ הנכותהו ,בשחמל תרבוחמ הניגנה ילכמ ידימה תאיצי
.הנכותב "הטלקה" לע ץחול ןנהש עגרב ידימה יווקב םיחלשנה םינותנה
עימשהלו רחא הניגנ ילכ םעפ לכב טילקהל ןתינ ןכש ,םוצע אוה ךכב ןורתיה
,שרדנש ןכיה תואיגש ןקתלו ךורעל רשפא ,םיצורש יתמ םלוכ וא םקלח תא
תאז תמועלו ,םעפ לכב העיספ ידכ דע תיטיא תוריהמב טילקהל רשפאו
ןויכ !תויועט אלל םלשומ ןגנל ךתוא ךפוהש המ ,הליגר הניגנ תוריהמב עימשהל
ץורע לכו ,םהיניב הדרפה תרצונ ,הנוש ידימ קיפאב םייוצמ ילכ לכ ינותנש
לוכי סבה ,רמולכ) הנוש ידימ קיפאל (ללכ ךרדב) סחייתמ הנכותב הטלקה
.(המודכו 4-ב רתנספה ,3 ידימ קיפאב תויהל
וידוא טילקהל םוקמב ידימב 'קר' טילקהל אל עודמ" וישכע לאשתש רשפא
,בוט "?ידימה תועצמאב ירשפא לכה םא ,רתוי רקי םגו קסידב בר םוקמ לזוגה
תישעמ הניגנב קפומה לילצה יכ ,הלועמ ןויער הז ינורטקלא הניגנ ילכ ליבשב
טישפהל לוכי התא ?הריש םע המ ךא .ההז אוה ידימ תדוקפ תועצמאב קפומ הזו
הפוקתב אלש חטב) ידימ תאיצי םוש םש אצמת אל ךא ,וידגבמ םדא ןב
תא טילקהל ךרטצת םיישונא תולוקו םייטסוקא םילכ תטלקהל ,ךכ םא .(...הבורקה
,בשחמה לע וא תילטיגיד הטלקה תנוכמ ,פייט לע תירשפא הטלקהו .לילצה
וידוא יצורע בלשל רשפא םויכו ,םינותנל רמומ וידואה תילטיגיד הרוצב רשאכ
,ןקתלו ךורעל ,םהינשב לפטל ,בשחמב הנכותה התואב ידימ יצורע םע הלאכש
.המלש תחא הריציכ לכה עימשהלו

ידימ תורוצת

םתחת (MIDI Modes) הדובע יבצמ העברא ועבקנ ידימה לש ירוקמה לוקוטורפב
:ידימ ןקתה לועפל לוכי

רישכמ הז בצמב - ("ינמוא" טושפ וא) Omni On/Poly םג הנוכמה - Mode 1
ךכ ,תינופילופ הרוצב םיקיפאה לכב תולבקתמה ידימה תועדוה לכל ביגמ ידימה
.תינמז וב ןגנל לגוסמ דחא ותמ רתויש

,םיקיפאה לכל ביגמ רישכמה ןאכ םג - Omni On/Mono םג הנוכמה - Mode 2
.םיוסמ עגרב ןגנמ דחא ות קרש ךכ תינופונומ הרוצב תאז השוע ךא

ביגמ רישכמה ןאכ - ("ילופ" טושפ וא) Omni Off/Poly םג הנוכמה - Mode 3
.תינופילופ הרוצב םינותנ לבקמ אוה 1 בצמב ומכו ,דבלב דחא ידימ קיפאל

רישכמהמ שרוד - ("ונומ" טושפ וא) Omni Off/Mono-כ םג עודיה - Mode 4
.2 בצמב ומכ ,תינופונומ הרוצב תאז השוע ךא ,דבלב דחא קיפאב םינותנ לבקל

קיפהל םילגוסמה ,(Multitimbral) םיילכ-בר םילודומב שומישה רבוגש לככ
ןכיה ,Multi-mode בצמ םג ץמוא ךכ ,תינמז וב הניגנ ילכ 32-ל 8 ןיב
ילכ לכל םיבתונמה ידימ יקיפא 16 תועצמאב םינותנ לבקל לוכי לודומהש
איהש ,לודומה לש תילבולגה הינופילופה איה הדיחיה הלבגמה .דרפנב ןגונמה
.תינמז-וב העמשהל ,ןותנ עגר לכב ירשפאה םיוותה רגאמ

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || ירבעה דומעל

ידימה יטלש

.ידימב םהלש תורדגההו םיטלשה ירפסמ ןלהל
,םירטמרפ ןווגמ לש סג ןוויכל םישמשמ םינושארה 32
ןידע ןוויכל םישמשמו םהל םיליבקמ 63 דע 32-מ הלאו
הנשמ 7 טלש ,אמגודל .םירטמרפ םתוא לש רתוי
ולש ןידעה ןוויכה רשאכ ,םוילווה תא
םירישכמה בור .39 טלש אוה
.ןידעה הזמ םימלעתמו סגה ןוויכב שומשי םישוע

 • םילילצ קנב תריחב0 Bank Select
 • היצלודומ1 Modulation Wheel (coarse)
 • ריווא טלש 2 Breath controller (coarse)
 • לגר תשווד 4 Foot Pedal (coarse)
 • וטנמטופ ךשמ 5 Portamento Time (coarse)
 • םינותנ תסנכה 6 Data Entry (coarse)
 • םוילוו 7 Volume (coarse)
 • ןוזיא 8 Balance (coarse)
 • דודיצ 10 Pan position (coarse)
 • העבה 11 Expression (coarse)
 • 1 טקפא תטילש 12 Effect Control 1 (coarse)
 • 2 טקפא תטילש 13 Effect Control 2 (coarse)
 • 1 יללכ ןלחז 16 General Purpose Slider 1
 • 2 יללכ ןלחז 17 General Purpose Slider 2
 • 3 יללכ ןלחז 18 General Purpose Slider 3
 • 4 יללכ ןלחז 19 General Purpose Slider 4
 • קנב תריחב 32 Bank Select (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 33 Modulation Wheel (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 34 Breath controller (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 36 Foot Pedal (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 37 Portamento Time (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 38 Data Entry (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 39 Volume (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 40 Balance (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 42 Pan position (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 43 Expression (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 44 Effect Control 1 (fine)
 • (ןידע ןוויכ) 45 Effect Control 2 (fine)
 • רצע תשווד 64 Hold Pedal (on/off)
 • וטנמטרופ 65 Portamento (on/off)
 • ןייטסס 66 Sustenuto Pedal (on/off)
 • ךוכיר תשווד 67 Soft Pedal (on/off)
 • וטאגל תשווד 68 Legato Pedal (on/off)
 • 2 רצע תשווד 69 Hold 2 Pedal (on/off)
 • ילילצ ןוויג 70 Sound Variation
 • לילצ יפוא 71 Sound Timbre -
 • תפטעמ רורחש 72 Sound Release Time
 • תפטעמ ףקתה 73 Sound Attack Time
 • לילצ תוריהב 74 Sound Brightness
 • 6 לילצ טלש 75 Sound Control 6
 • 7 לילצ טלש 76 Sound Control 7
 • 8 לילצ טלש 77 Sound Control 8
 • 9 לילצ טלש 78 Sound Control 9
 • 10 לילצ טלש 79 Sound Control 10
 • 1 יללכ רותפכ 80 General Purpose Button 1 (on/off)
 • 2 יללכ רותפכ 81 General Purpose Button 2 (on/off)
 • 3 יללכ רותפכ 82 General Purpose Button 3 (on/off)
 • 4 יללכ רותפכ 83 General Purpose Button 4 (on/off)
 • טקפא תמצוע 91 Effects Level
 • ולומרט תמצוע 92 Tremolo Level
 • סורוק תמצוע 93 Chorus Level
 • הטסלס תמצוע 94 Celeste Level
 • רזייפ תמצוע 95 Phaser Level
 • ןותנ ףוסיי 96 Data Button increment
 • ןותנ תוחיפ 97 Data Button decrement
 • 98 Non-registered Parameter (fine)
 • 99 Non-registered Parameter (coarse)
 • 100 Registered Parameter (fine)
 • 101 Registered Parameter (coarse)
 • תיללכ הקתשה 120 All Sound Off
 • יללכ םיטלש קותיש 121 All Controllers Off
 • תימינפ תדלקמ 122 Local Keyboard (on/off)
 • םיוותה לכ תקתשה 123 All Notes Off
 • יובכ ינמוא בצמ 124 Omni Mode Off
 • קולד ינמוא בצמ 125 Omni Mode On
 • יונומ ידימ בצמ 126 Mono Operation
 • ילופ ידימ בצמ 127 Poly Operati

GM ידימ לרנ'ג

לש "תוחפשמ" 16 יפל ןגרואמ םינושה םילילצה םוקימ
תחפשמ ,אמגודל .םילכ 8 תחא לכב רשאכ ,םילכ
בובא ,ןופוסקס אצמנ הכותב ,(reed) תוינושלה
.טנירלקו

multi-) ילכ-בר תויהל בייח ידימ לרנ'ג לודומ
-וב ידימ יקיפא 16 ןגנל תלוכי רמוא הזש ,(timbral
בייח ףא אוה .הנוש ילכ םהמ דחא לכב רשאכ ,תינמז
57 'סמ ות שקבתמ רשאכ A440 לש ןוויכב תויהל
-מ דחא) תימינפ "םיפות תנוכמ" שי לודומל םא .ידימב
לועפל ךירצ םיפותה תכרעמב ילכ לכ זא ,(םילכה 16
לע בורל עובק םיפותה דיקפת .הנוש ידימ ות יפ לע
.10 ידימ קיפא

יצבק לש הפלחהו הרבעהב םיאקיסומה לע לקמ GM ןקת
לכ לע םינוכנה םילכה תא ןגני רישהש ןוחטבב ,ידימ
,הנוכנה הבטקואב עמשיי אוה ןכ ומכ .GM ךמות לודומ
ףא GM-ה תועיבק .םיהז ויהי םיפותה תכרעמ ילכו
הצואתל הבוגת ומכ ,תונוש תוילבולג תורדגה תוביצמ
םוחתב (pitch wheel) לילצ הבוג ןונפיא ,(velocity)
םואית תוחיטבמה תועיבק דועו ,ןוט יאצח +/-2 לש
.םיפתושמ ידימ יצבק ןיב אלמ

.ט.ק.א
תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא .העיד תוגצה וא תוצלמה הב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תשמשמ הבתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ
(©) תורומש תויוכזה לכ

רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
.תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק יעצמאו ךרד לכב
םיבתוכה לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה רמוחה קוידב עקשומ תובר
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל