ץוחב ריבגהל

ףורשנמ ןבואר :תאמ

הרבגה

םלואה ךותבש ולאמ םינוש םניה הנבמל ץוחמש םיאנתה
,ותוא ומסחיש םיעגפמ וא לוק יריזחמ םיחטשמ ילוטנ םה ,תינורקע
."חותפ חטש" לש בצמל הפיא םיסחיתמ ןאכ םירבסומה תונורקעהו
.תרחא הבתכל איה רוגס חטשב דנואסה תוגהנתה
ץחל תמר ןיב סחיה תא ראתמ (inverse square low) יטמתמה קוחה
:יכ חינמ קוחה .רוקמהמ קחרמהו לוקה

.רבע לכל רוקמהמ טשפתמ) יתדוקנ וניה לילצה רוקמ - 1
.(לוק ריזחמה םחתמ אלל) חותפ חטשה - 2

םילימב .קחרמה לש עובירה םע הנתשת לוקה תמצועש סרוג הז קוח
:תורחא

.יביד 6 היהת לוקה ץחלב התחנהה ,רוקמהמ קחרמ לש הלפכה לכל
קחרמב לוק-ץחל-יביד 100 לע העיבצמ לוקמר לש הדידמ םא ,אמגודל
.(100-6=94) יביד 94 לוקה ילג ץחל היהי לגר 20 קחרמב זא ,לגר 10
הז .דחאל םיינש לש סחיל רושק (SPL) לוקה ץחלב יביד 6 לש לדבהה
לדבה גציימ יביד 10 לש שרפה ;םלוא ,2:1 לש המצועב לדבה אל
,רחא ןיזאממ לופכ קחרמב אצמנ התא םאש ,ןאכמ .2:1 ךרעב לש המצוע
לע עיבצמ רויאה .לבקמ ינשהש המצועה יצחמ תוחפ תצק היהי דנואסה
.לופכ קחרמל SPL -ב יביד 6 לש הז שרפהל הביסה
לש סוידרב ירודכה םוחתה ןוילעה רויאב "X"ב םייק יתדוקנ לילצ רוקמ
לש הדיחא תוטשפתה גציימ רודכה .לילצה רוקמ תא ףיקמ לגר 10
ףקומ רוקמה ,ןותחתה רויאב .חותפ חטשב רוקמה ןמ תיטסוקא היגרנא
לש םימעפ 4 וניה הז רודכ לש חטשה .(לופכ קחרמ) לגר 20 לש רודכב
.ןוילעה רודכה

הדוקנב לוקה תייגרנאש ןוויכ .רודכ לכב "A" לדוגב ןולח ןיימדנ ואוב
עבר ,ןותחתה לש הזמ חטשה םימעפ 4 לע ןוילעה רודכב תטשפתמ "X"
.ןוילעה ןולחה דעב תפלוחה וז היהת לוקה תמצועמ
לש סחי 2:1 יביד 6 וניה יטסוקא חוכ לש םיחנומב דחאל-עברא לש סחי
.(SPL) לוק ץחל

.הרבגהה םוחתמ דרפנ יתלב קלח םניה הז קוח לע םיססובמה םיבושיח
:תואבה תואמגודה תא קודבנ ואוב הזל שומישה תא אוצמל ידכ

,1Watt ,SPL 102dB לש תושיגר גוויס גיצמ םיוסמ לוקמר :'א אמגוד
שער ול רידחנ רשאכ םירטמ 9 קחרמב עמשי אוה קזח המכ .1 meter
אל ,חותפ חטשב אצמנ לוקמרהש חינהל ןתינ) ?טאוו 1 לש המצועב
20*) קוחה יפל לוקה ץחל ןדבוא תא בשחל שי :היעבה ןורתפל .(דהדהמ
log(9 meter)=nverse square 20*.9542425094 =19dB
(יביד 102) רטמ 1 -ל לוקה ץחלמ (יביד 19) ןדבואה תא םיריסחמ
.יביד 83 םילבקמו

קמוע .עוריא תמבל תכרעמ ןיכהל הרבגהה תרבח תא םישקבמ :'ב אמגוד
םוחת תכרעמ דימעהל ףאוש התא .רטמ 30 אוה בשויה הלקה לש יופצ
(טאוו 1 לע ,רטמל) 98dB SPL לש תגצומ תושיגר םע (full way) בחר
ץחל היהי המכ .טאוו 100 -ל לגוסמ לוקמרהש עודי .להקה תמדקב
-ל טאוו 1 ןיב סחיה תא בשח :היעבה ןורתפל ?הנורחאה הרושב לוקה
:קפסהל לביצדה תחסונב שומיש ךות ,יבידב טאוו 100
10log(100 watt/1 watt) = 10*log(100) = 10*2 =20dB
לבקל ידכ (דחא טאוול לוקה ץחל הזש) יביד 98 לש תושיגרל תאז ףסוה
.98 + 20 = 118dB SPL :רטמ קחרמב טאוו 100 -ל לוקה ץחל תא
:קוחה יפל ןדבואה תא בשח

20log(30 meter) = 20*1.477121255 = 29.542dB
לבקתהש הממ ןדבואה תא םיתיחפמ ונא ןאכמו יביד 30 -ל לגעתמ הז
:ינשה בלשב
המצועה ,התלוכי אישל תפחדנ תכרעמה םא . 30 = 88dB SPL-118
.יביד 88 היהת להקה ירוחאב

םייתביבס םימרוג תעפשה

הניא רשא תיתביבס העפשהל םיפושח חותפ חטשב םיטשפתמה לוק ילג
תונשל הייושע וז העפשה .םלוא ךותב ךכ לכ תיתועמשמ הניע וא תמייק
לש םיעיפשמה םימרוגה .םיבושיחו םיקוחל היטסב תכרעמה תוגהנתה תא
עוריא וא קור עפומ ומכ תערשמ יבחר םיעוריאב דחוימב הלודג ולא
.לשמל טרופס

חור

תצואת תעפשה .עופישו הצואת - תוקלחמ יתשל תקלוחמ חורה תעפשה
.אבה רויאב תגצומ חורה

ןוויכ תא טיסהל יושעו ,לוקה ילג לש הצואתה רוטקוול ףיסות דצ חור
תעפשה .רחא ןוויכמ םיעיפומ וליאכ ועמשי םהש ךכ ,םהלש תוטשפתהה
הבכשמ תרחא תוריהמב הענ תחא ריווא תבכש רשאכ תרצונ עופישה
תומוקמב דחוימב ךכב םילקתנ .הינשה לעמ תחא כ"דב ;הכומס תרחא
וא םיצע לש הרוש ,המוח תועצמאב תוחורמ ןגומ להקה חטש םהב
.אבה רויאב תראותמ וזה העפשהה .תרחא תעבגמ

תרצונ ,ולש תוטשפתהה תא הטיסמו לוקה תצואתל הפיסומ חורהש ןוויכ
חיננ םא .ןתצואתב תולדבנה ריוואה תובכש ןיב רבוע אוה רשאכ הריבש
רבשי אוה ,ןדגנכ טשפתי דנואסה רשאכ ,תויקפוא "תובכש"ב רבודמש
העונתה רשאכ .הטמ רבשיי אוה ,הלש ןוויכב טשפתמ אוה רשאכ ;הלעמ
.ןימילו לאמשל ורבשי לוקה ילג ,תיכנא איה

תוריהמ ןכש ,(ןקירוה לש הרקמ איצוהל) הקינאפל סנכיהל ךירצ אל
-תבשונ חור " .החינז הניה ,לוקה תוריהמל תיסחי "הלילק-תבשונ חור"
םילקתנ ונא ןאכו .ואירטסה תנומת תא הטיסמ ,תאז תמועל ,"הדבכ
רשאכ ,המבה םוקימ .א"תב ןוקריה קראפ יעפומ לש תשפוטמה אמגודב
,םולש ואירטסה תנומתל רמוא ,ףושח-ברעמ וניה להקה לש ינמיה ודיצ
,תפסותמ העפשה תמייק חורל .םעפ ידמ 'גנאלפ טקפא לע רבדנ אלש
.הרוטרפמט ייוניש המע האיבמ איה ןכש

הרוטרפמט

ריוואב תוריהמ רתיב םיענ ולא :לוקה ילג תוטשפתה לע העיפשמ איה ףא
תורבתשהל תפסונ הביס - רתוי רק ריווא רשאמ (סוחד תוחפ אוה יכ) םח
חטשב דנואסה לע םוחה ייוניש תעפשה תא םיגדמ אבה רויאה .לוקה
.חותפ

תועשל םיאתמ הז בצמ .רק הטמלו םח וניה הלעמל ריוואה 1 רויאב
םמחתמ הלעמל ריוואהו םדוקה הלילהמ הרק ןיידע המדאה רשאכ ,רקובה
רצויו ,עקרקהו הבכשה ןיב "ץפקל" הטונ דנואסה ולא תוביסנב .שמשהמ
תעל הרוקה ,ךופהה הרקמה גצומ 2 -ב .םיכומנו םיהובג תושיגר ירוזא
.הלעמ רבשיהל הטונ דנואסה ןאכ .המח ןיידע עקרקה רשאכ ברע

תוחל

ךכבו םהלש היגרנאהמ קלח גפוס אוה ריוואב םיטשפתמ לוקה ילג רשאכ
,ץרהוליק 2 לעמש םירדתב תיתועמשמ הניה העפשהה .םתוא שילחמ
עמשנ אוה קחורמ םער םיעמוש ונאשכ עודמ הביסה וז .רדתה םע הלדגו
רהמ תחנוה םיהובגה םירדתה תלוכת לעב "ץחרק"ה ;םומעו דואמ ךומנ
ריווא .תיסחיה תוחלהמ תעפשומ ריוואב לוקה ילג לש התחנהה .רתוי
חל ריוואש הביסהמ תאז .חל ריוואמ תיטסוקא היגרנא רתוי גפוס שבי
אבה רויאב .(ריוואמ תוחפ םילקוש םימ ידא) שביהמ סוחד תוחפ וניה
.תיסחיה תוחלל המוקעכ ,ריוואה י"ע דנואסה תייגרנא תגיפס תגצומ

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || ירבעה דומעל

.ט.ק.א
תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא .העיד תוגצה וא תוצלמה הב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תשמשמ הבתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ
(©) תורומש תויוכזה לכ

רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
.תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק יעצמאו ךרד לכב
םיבתוכה לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה רמוחה קוידב עקשומ תובר
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל