[an error occurred while processing this directive]
ישארה דומעל
תובתכ << םייונמ << תובתכ
 

קמוע

.הטלקהב םמשייל דציכו תידממ תלת העימש לש תונורקעה

ףורשנמ ןבואר :תאמ

םיעמוש ונאש לילצה ןיידע ,תידממ תלת העימשל םינוש םיעצמא םימייקש תורמל
ךא ,(ורדאווק) םילוקמר העבראל רובעל ןויסינ היה רבעב .דבלב םילוקמר ינשמ עקוב
ןימיו לאמש לוקמר םע ונתוא ריאשהש המ .זנגנ דואמ רהמו תירחסמ חילצה אל רבדה
תלתה השוחתה תיינקהב דדומתהל שי םמעו ,דנואס תנרקהל םידיחיה םיעצמאכ
אלו ,ואירטסה איה רתויב תיסיסבה דנואסה תיילשא ,השעמל .קמוע לש וא ,תידממ
םילוכי ונא הז יסיסב בצמב .הנש 60-מ הלעמל רבכ ליבומה ראותב קיזחמ אוהש אלפ
לוקמר לש הנומת לבקלו ,ינש דצב םג ילכה ותוא תאו ,דחא דצב םיוסמ ילכ עימשהל
הסננו ,לילצ םיטלוקו םיניחבמ ונא הב ךרדה תא ןחבנ םא .זכרמב ,המודמ ,ףסונ
ןיינעמ ,רתוי יטמרד דנואס קיפהל לכונ ,ונתושרבש ןפלואה יעצמאב תאז רזחשל
.בחרמב רישעוSpatializer.com

תישונאה ןזואה
יתשש ןכיה ,המוד ןורקע לע תססובמ ונלש היארה :הנחבהל רתוי טושפהמ ליחתנ
לדבהה תא דבעמ חומה .תונוש הייפצ תודוקנ יתשמ ךא ,ההז םלוע תוטלוק םייניעה
ןיב תוושהל ןכוסמ םנמא .ונביבסש ףונל קמוע תנומת רוציל ידכ ןיע לכמ עדימבש
הלוכי םדאה ןיע .הנבהב הלקמה תמיוסמ 'תוירויצ' הווהמ האוושהה ךא ,העימשל היאר
,םייוצמ היארה שוח לש םירטמרפה לכ רשאכ קר האלמ תילאוזיו תואיצממ תונהל
ןוכנ .(brightness) קהבהו (contrast) דוגינה ,(resolutin) תורירבה םהיניבו
האלמ הימדה םדא-ןבל תמרוג רשא הגוצת וא הטלקה תכרעמ תמייק אל םויהל
.תורקל יושע דועש המל לק גודגד הניה IMAX-ה תכרעמ ךא ,תילאוזיוה תואיצמל,ירמגל החוטש הניה הרואכל .תיפוקסואירטס הנומת
םייניעה תא דקמתו מ"ס 15 ידכ ברקתת םא ךא
.קמוע לבקת זכרמבש הדוקנב

 


 

 

 

 

 

,לאמשל ןימי ןזוא ןיב לילצה תטילקבש לדבהה ךותמ .המוד ןורקע לע תולעופ ונינזוא
.לילצה רוקממ קחרמה תא םג םימיוסמ םירקמבו ,ןוויכו םוקימ לש םינותנ הצממ חומה
יבגל תמיוסמ השיפת םירשפאמה ,דהדהמ וא רזחומ לילצב םימייק םיפסונ םיזמר
.תומוצע םייניעב וליפאו ,ונביבסש הריוואה


יתש ,(דוהדה ןיאש החנהב) ונינפלמ וא ונירוחאמ קיודמב אצמנ לילצה רוקמ רשאכ
אוהש רורב ,דחא דצל לילצה רוקמ תא טיסנ םא .לילצה ותוא תא תולבקמ םיינזואה
לש םיחנומב ההובג ,ולשמ תוריהמ שי לילצל .הז דצל הבורקה ןזואל רתוי רהמ עיגי
המ ,תרחא וא וז ןזוא תגשהב םילדבה רוציל ידכ טלחהב הקיפסמ ךא ,תינוכמ
ןיב לדבהה לש רופיסה רמגנ אל הזב ךא .הזה ללכושמה חותינה תא חומל רשפאמש
.םיינזואה

ןזואל תורישי עיגי דנואסה ,ןיזאמה לש לאמש דצל לילצה רוקמ תא םקמנ םא
וז הערפה .שארה - ךרדב ףסונ םרוג לש הערפהמ 'לובסת' תינמיה וז ךא ,תילאמשה
,בכרומ רתוי וליפא קסעה .וז ןזואב תלבקתמה לילצה תמצוע תא תיחנמה ךוסימ תרצוי
רדתהו שארה הנבמ לש אצוי לעופ הזו ,הווש הדימב םיתחנומ םירדתה לכ אל ןכש
ללגב ,שארה ךוסימ לש היעבהמ םילבוס ישוקב ,לשמל םיכומנ םילילצ .עמשומה
רצ לג בחור ילעב ,םיהובג םירדת ךא ,שארה לדוגל תיסחי לודג םהלש לגה בחורש
.םדו רשב רטליפ - התחנהו רוזיפ ,ךוסימל םיכוז ןכא ,רתוי

Dummy Head
,םדאה שארל יוקיח הווהמה הימדה שאר
.םיינזואה םוקמב םיריעז םינופורקימב דיוצמ
,הז שאר תועצמאב ועצובש תוטלקהל הנזאה
השוחתה תא הקינעמ ,תויתוכיא תוינזוא ךרדו
-ה .הטלקהה העצוב וב םוקמב אצמנ התאש
םדוקה םגדהמ הנוש Neumann לש KU 81i
ךרד תעמשנ האצותה םאש ךכב ,הרבחה לש
וזל המוד ואירטסה תנומת ,םילוקמר
ואירטס ןופורקימ םע הטלקהב תלבקתמה
.הטלקהה 'שאר' לש םוקימב אצמנה

תייהשה - ןוויכ בשחל לוכי אוה םמע םירטמרפ השלש םנשי חומל יכ םיאור ונא ןאכמ
,הזה בולעה רותפכב ןנובתנ םא ,תעכ .ןוניס לש תמיוסמ הרוצו המצוע תאוושה ,ןמז
קמועה תובכרומל תיסחי אוה יביטימירפ המכ דימ ןיבנ ,רסקימב (דודיצ) Pan הנוכמה
רשי וקה !דבלב המצוע יוניש ךות לאמשל ןימימ לילצ ריבעהל לגוסמ הלה .השיפתבש
הזש ,בחרמ לבקל ידכ םיפסונ םינותנ םירסח - ינשל דחא לוקמר ןיבש וקה - חוטשו
לש םיריצ השלשב םייק דנואסה ,תואיצמב .הטמל/הלעמלו הרוחא/המידק םג רמוא
.דמימ
חומה םא ךא ,היצמרופניאה תא םהמ ןירקהלו ןוויכ לכב םילוקמר קורזל םנמא רשפא
םיפסונה םינותנה תא קינעהל לכונ אלש עודמ דבלב םיינזא יתש םע תאז השוע
?םילוקמר ינש לש תואיצמב


וא לומ תורישי ןירקהל יושע לילצ רוקמש תורמל ,המידק/הרוחא לש השיפתה יבגל
,םיינזאה ןיב הייהשה ןיאו םיווש ךוסימו המצועב עיגמ אוהש תורמלו ,ןיזאמה ירוחאמ
וא הטמלמ עיגמה לילצל רבדה המוד .ךשוחב םג ןוויכה תא תוהזל םילוכי ונא
רשאכו ,המידק הנופ רשא ,תסכרפאה ,ןזואה הנבמ הנומתל סנכנ ןאכ .הלעמלמ
יאוול תועפותל םרוגש המ ,וזה רשבה תטילב ךוסימל הכוז אוה רוחאמ עיגמ דנואסה
הלש הנבמה ןכש ,ררבתמ ,םכח היה ןזואה תא איצמהש ימ .רצוי שארהש הלאל תוהז
.חומה קוקז םהל םייבחרמ םינותנ תטילק לש ילככ שמשמו ,ירטמיס וניא
םירישכמ

ינש ךותמו ,ןזואל בחרמ ינותנ תיינקהב ורזעיש םינוש םירישכמ םירציימ ולחהש ינפל
הנבמ תא תוליעיב הקחמה םגדב םישמתשמ םאש תינויגהה החנהה הססבתה ,םילוקמר
,םיריעז םינופורקימ הלא תויתוכאלמ םיינזאב םירידחמו ,(dummy) םיינזאהו שארה
םינופורקימה ינש .ההזמו לעופ חומה הב וזל המוד הרוצב לילצ תורוקמ טילקהל רשפא
.סקימב םהש יפכ ועמשוהו ,הטלקהה תנוכמב םיצורע ינשל ונזוהןכש ,תוינזוא תועצמאב םיעמוש האצותה תא םא דוחייב ,ער אל ירמגל עמשנ הז
הנירק םמצעב םיפיסומה ,םילוקמר תועצמאב תעמשומ תטלקומה לילצה תשיפת
םא הרימחמ היעבה .ןזואל תורישי תטלקומה האצותה תאבהמ לידבהל ,העימשה הדשב
לכ תא םיצורע לש תוגוזב טילקהל ךרטצנ ןכש ,וז ךרדב םיצורע הברה טילקהל םיצור
ךרוצה איה תפסונ היעב .חפנה תניחבמ תיקנע תויהל הכירצ הטלקהה תנוכמו ,םילכה
לוכיש המ ,םהילא םיטקפא תפסוה לש הנכסהו ,םיינשל וללה תוגוזה לכ תא גזמל
ינש ךותמ דנואסה תנרקה לע רבדל אלש ,תירוקמה קמועה תנומת תא תונשל
...םייתיזח םילוקמר

לע תוהתלו תוסנל םירישכמה ינרצי לש תלוכיה איה ,שארה םגדב דדועמ ןכש המ
תא קינעת רשא הנכות רוצילו ,ותוא חתנל ,םדאה שארב לבקתמה דנואסה תוהמ
תרבח .םיטקפאה רישכמב םיוסמ 'קמוע' רחוב שמתשמה רשאכ םינוכנה םינותנה
3D-ה רישכמ תא החתיפ יתוכאלמ שאר תרזעבו ,תובר הז אשונב הזכרתה Roland
דבעמב יוטיב ידיל אב המצוע ייונישו ןוניס ,הייהשה לש רופיסה לכ .םסרופמה RSS
יתש קינעמ שמתשמה תריחב יפלו ,ונומ תוא וילא לבקמ רשא (DSP) ריהמ תוא
ןכש ,םיבר םיצורע ונכסח רבכ .בחרמב ילכ לש תואיצמב השיפתה תא תוקחמה תואיצי
קר הב שמתשהל אלא ,האצותה תא טילקהל הבוח ןיאו ,דדוב תויהל לוכי לילצה רוקמ
.יפוסה סקימב

טקפאהו ,הניעב הרתונ ןיידע םילוקמר תועצמאב לילצה לש הנרקהה תיעב ךא
ןיא םילוקמרה תועצמאב .תוינזואב העימשב רתוי בוט ןיידע רצוי RSS-ה רישכמש
קר תדעוימש היצמרופניאהמ והשמ תעמוש תחא לכ ןכש ,ןזוא לכל קיודמו אלמ בותינ
ךוסימ תלוכי רישכמל ופיסוהו ,דואמ רהמ היעבה לע ולע Roland .הינשה ןזואל
לכב עפומ ךופה לילצ רוציל ויד םכח דבעמה םילוקמרב הנזאה תורטמלש ךכ ,הדרפהו
רינה לע .דגנכש דצל עיגהל רומא אלש לילצה ךוסימל תשמשמה המרבו תומכב ,דצ
תא לבקל ידכ זכרמב קוידב תבשל ךניה ץלאנ סלכתב ךא ,רטופמו רותפ הארנ לכה
םירזחה םג םימייקו ,'ןוכנה' םוקימב דימת בשוי וניא ןיזאמה ,תואיצמב .ןוכנה טקפאה
תעימש ,רוציקב .עמוש אוהש המל הנוש הרוצב ביגמ דחא לכו ,רדחב םוקמ לכמ
.אשונב םיפסונ םירקחמ שורדל ידכ קיפסמ תבכרומ הניה םדאה

תישיא תוסנתה
Pan-ה רותפכ לש תולבגומה תייעב דואמ יתוא הדירטה יאנכטכ יכרד תליחתב
םיכרד תוסנל בייח יתייהו ,"רונילוק" ינפלואב שדח רסקימ יתינב ןמזה ותואב .רסקימב
לכב הפלחהל ילכלכ היהי הז ןיידעש וזכ הרוצבו ,בחרמב דנואסה םוקימל תורחא
לוז ןורתפ לע יתכלה ןכלו ירשפא היה אל דוע ילטיגידה יילידה הפוקתה התואב .ץורע
בחרמב שוחל ידכ ןזואל תושורדה הלאכ ,תוירעזמ תויהשה רשפיא רשא ,יגולנאו
רוצייל המוד ןונכתב שמתשהל םלועב ולחה ליבקמבו ,אילפהל לוז היה לגעמה .םיוסמ
-ה רותפכל עיגהל םוקמב ,רסקימה ץורעב תואה .(phaser) "רזייפ" םיטקפאה רישכמ
הרוצב לילצה לש עפומב םינטק םייונישל םרג רשא לופכ רותפכל רבעוה ,pan
המכ הרבע וליפאו ,המיהדמ התיה האצותה .ואירטסה לש דצ לכב ,הנוש ךא ,הליבקמ
.(רויא האר) הייהשה תוגרד לש הפסוה ומכ ,םילולכש
רשא ,ליניוו יטילקת לע סקימה תא ובצח םינמז םתואב :היעב ילב רשפא יאש ןבומכ
ץריחל וליבוה רשא ,םידדצה ןיב (הזאפ) עפומ ייוניש םהיניבו ,תונוש תולבגממ ולבס
.רטסמה טילקת לש םוינימולאה סיסב לע שארה לש תיפוס התיחנלו קיטסלפב קומע
דמב תוננובתה ךות ,םיצורעב יתמשש בחרמה תפסותב ןובנ שומיש השרד וז היעב
.סקימה תע לכ הזאפ


םהב ,שדוחמה בצמב םיצורע ינש קר ריאשהל יתצלאנ ,ןיינעבש תויתייעבה לשב
רובע םישישה תונש יריש לש ףסוא יתכרעש תעב ומכ ,תודחוימ תורטמל ושמתשה
יבחרמה דודיצה תועצמאבו ,ונומב םנמזב וטלקוה הלא םיריש .תמיוסמ םיטילקת תרבח
תולועפ ךורעל רשפא ,םויכ .הנתשה םהלש דנואסה יפואש ילבמ ואירטסל םתוא יתכפה
תואצותהו ,תוזאפ לש היעבמ לבוס וניא וידואה רוטילקת ןכש ,ששח לכ אלל הלא
עיגהל ידכ לכה השוע רתוומ אלש יאנכט ,השעמל .רתויב תוניינעמ תויהל תויושע
עומשל לוכי התא ;םויה לש םיטילקתב ךכל תובר תואמגוד תומייקו ,יבחרמ קמועל
ילטיגידה ןדיעה .רוחאמ אב וליפאו ,קמועב ,םיוסמ םוקימב ןזואה תא ךל ספותש ילכ
םויכ הכירע/הטלקה תנכות לכל .תולועמ תואצותו חוכ םע תונכותו םילכ ונל קינעה
ער אל רוקמ וניה טנרטניאה םג .בחרמב לילצ לש עוניש םירשפאמה םיפסות םנשי
לילצה קמוע תא םירפשמ דציכ קודבנ אוב .(ךשמהב האר) תודחוימו תושדח תונכותל
.םיליגרה םיעצמאב

!השעמל
לכב תונינעמ תואצותל עיגהל רשפאש ךל עד ,שאייל םייושע הלעמ םירבדהש תורמל
לכו ךרע רקי דויצב םיבייח אל .ךכמ תונהל וליפאו ,ואירטסה תנומת רופישל רושקה
.ול החונה ךרדה תא אוצמל לוכי דחא
תואיצמב יכ רוכזנ ,ותוא ביחרהל הצרנו יתייעבה (pan) דודיצה רותפכב ליחתנ םא
ךירצ ילכ םא .לילצה רוקמ יבגל םיינזואה תשיפתבש הייהשהבו המצועב לדבה םייק
הזו (הינשילימ 1) הנטק הייהשה ינשה דצל ףיסוהל רשפא ,םיוסמ דצב רתוי עיפוהל
לוכי םיריעז הייהשה ינותנל עיגהל לגוסמה ייליד רישכמ לכ .ירמגל תרחא עמשי רבכ
תומכב הזוזת אלו תעיבק רשפאמה (phaser) רזייאפ רישכמ יאדוובו ,ןאכ רוזע
.(ומצע ינפב םיהדמ דודיצ טקפא הזש ,LFO-ה דנתמ אלל) היהשהה


רישכמבLFO -ה םא .היהשהה ןונפאל דנתמב שומיש
קסעה - רמזה וא ילכהמ ףסונ ןונפיא לבקל לוכי
.ץוציפ עמשנ

 

ןרמתל רשפאו ,הנומתה תא הנשמ .ויק.יא וא הייהשה לש ןטנטק יוניש לכ וז הדוקנב
ינותנב אוה סקימ ןמזב יילידב ליגר שומישמ לדבהה .תשקובמה האצותל עיגהל ידכ
ןתינ שארה רצויש ךוסימל ףסונ יוקיח .בל םישל שי ךכלו ,דואמ םיריעזה הייהשהה
ריבגהלו ,(ינשה) שלחה דצב םיהובגה תומכ לש הריעז התחנה תועצמאב ךורעל
הרוצב ליגר דודיצב שמתשת לא .(עיפוהל רומא ילכהש ןכיה) קזחה דצב הלא םירדת
המצועב הלודג התחנהל קוקז אל ההשומה דצה .וכרעמ דבאי טקפאה זא יכ הקזח
םג קודבל שי ותוא ,םיוסמ בחרמב וז הרוצב עיפוהל רומא ילכה .(יביד 3 תוביבסב)
- ןוקית ךירצו הרקמב .אוהש ןכיה וז ךרדב עמשיי סקימהש יוכיס שי םא ,ונומ בצמב
.הייהשהה תומכ תא טעמ טסה
תא תוירוזחמב טיסהל ודיקפת רשאו ,(LFO) םיטקפאה ירישכמבש דנתמה תא יתרכזה
העונת רוצית (תונידעבו) תעה לכ הנתשמ הריעז הייהשהב שומיש .הייהשהה תומכ
.תאז קודבל הוושו ,ינופואירטסה בחרמב ילכה לש תיטמרד


ייליד תועצמאב יבחרמ דודיצ


םינוש םירזחה לשב תאזו ,בחרמב םוקימ לש תימניד העונת םג תמייק תואיצמב
,םימיוסמ םילכ תיתועמשמ רפשמ הז טקפאו ,ןיזאמה לש ותעונתמו םיצפחמ ,הנבמהמ
.תוינומרהב רישע רחא רבד לכו 'םיחיטש' ,הלהקמ דוחייב

העפשה ילעב
םלוא ,ואירטסב ןימי/לאמשה תשוחת תא רפשל ידכ הייהשהו .ויק.יאב ונשמתשה זא
בורל וניה לילצה רוקמ םנמא .בחרמב םירזחה לש דואמ עיפשמה םדיקפתב ונד אל
,בחרמב ירשפא חטשמ לכמ ןרקומ רזחומ לילצ ךא ,חומב םוקימ תשיפתל ןתינו דיחי
רושקה לכב ,הלא םירזחהמ ןזוא לכ תלבקמש היצמרופניאב ,ללכב םא ,ןטק לדבה שיו
םיקחמה ,םיילטיגידה ברווירה ירישכמ הנומתל םיסנכנ ןאכ .םירדת תלוכתו היהשהל
לש האיציה .ינופונומ רוקמ ךותמ בורל תאז םישועו ,שמתשמה תעיבק יפל םיבחרמ
תעיבקל םימיאתמה הייהשהו םירדת ליכמ דצ לכו ,תינופואירטס דימת הניה רישכמה
,תענכשמ הכ הניה ברוויר רישכמ לש העפשהה .שמתשמה לש 'רדחה לדוג'
השוחת רוציל ידכ ,םירקמה בורב ליגר דודיצ ינפ לע ףידע וב שומיש השעמלש
.תיתימא תינופואירטס
לש הדמעה תרוצת .הרוחא/המידק השוחתה תריצי לש ןורקיעה ילוא אוה רתוי ןיינעמ
טיסהל םיצור רשאכ תיתייעב ךא ,לאמשל ןימימ ילכ לש הזוזת לע הלקמ םילוקמרה
העימשה עבטב םימייקה םיזמרה תא תוקחל ונילע תאז גישהל ידכ .המידק/הרוחא
םייקש המ לע ךומסל ונילע הרטמל יפיצפס םכחותמ רושכמ רדעיהבו ,תישונאה
.המצועו .ויק.יא ,ברוויר - ןפלואב

המצוע ךא .ותמצועב שלח אוה ךכ ,רתוי קחורמ לילצש לככש הז ,רורב רבכש המ
,םיכומנה הלא רשאמ רתוי םיהובג םירדת גפוס ריוואה תואיצמב ;תענכשמ הניא דבלב
לככ .רדת תיולת הניה לוקה תוריהמש ןוויכ ,טעמב םתוא (ההשמ) בכעמ וליפאו
םוחתב םיטרפו ,התוחנ ובש הובגה רדתה תלוכת ךכ ,רתוי קחורמ לילצה רוקמש
יוקיחל ןתינ הז טקפא .ןזואה לא תצקמב רחואמ םיעיגמו םישטשטמ הז םירדת
םורגל םילוכי ונא ,הכופהה הרוצב .הובגה רדתה תתחנה י"ע טושפ ,ויק.יא תועצמאב
ונא ןאכו ,טעמב םיהובגה םירדתה תלוכת תא ריבגנ םא רתוי בורק עמשיהל לילצל
(רסנה-נא ,רטייסקא) םהינימל תוינומרהה ירישעמ לש הלועפל ההזה רבד םישוע
הכזי ,ברוויר לש טקפא לבקמה ,קחורמ לילצ םג .ףוצרפב רשי לילצה תא ךל םיאיבמה
התא םאש ןאכמ .בורק עמשנה לילצמ לבקתתש וזמ רתוי השולק ואירטס תנומתל
תא ונממ תיחנתו ונומל גזמת ולש ברווירה תאש ץלמומ ,קחורמ עמשי לילצש הצור
.םיהובגה


רתויו ולש דוהדהה תא תוחפ עמוש התא לילצ רוקמל רתוי ברקתמ התא םא ,ללכב
וב הקוקזה ,הרישב רבודמ םא .תיזחהמ לילצ קיחרמ קר ברוויר ףדועש ךכ ,ומצע ותוא
תצק הל ףיסוהל ץלמומ 'ףוצרפב'ו בורק עמשיהל םגו ברוויר לש הבידנ תומכל תינמז
.ללוכה ברווירהמ הדירפהל ידכ (ש"מ 50-100 ,pre delay) תמדקומ הייהשה
.דוחל םיקוחרו םיבורק םילכל יילידו ברוויר ירישכמ ביצקהל ץלמומ ידש ,ןאכמ
םיהובגה םירדתה תומכבו המצועב ךעדת הרזח לכש ךכ ןווכל רשפא ייליד רישכמב
.(...תיעבט הרוק הז טרס ססובמ ייליד רישכמב) הבש

לגרהה חוכ
.לילצ לכל לגרתהל תלגוסמ ןזואהש ךכ לע הדיעמ קושבש הרידאה םילוקמרה תומכ
ילמרונ ךל הארי לכה ;םויה לכ םיינועבצ שמש יפקשמ שבוח התא םא הרוק המוד רבד
,בושח דיקפת תקחשמש תוידוגינה אוה ןאכ ןינעה !םתוא ריסת ובש עגרה דע ירמגל
רחא והשמ זא ,בורק עמשיהל ךירצ לילצ םא ,ונלש הרקמבו .רתוי שיגר חומה הזלו
לכל םורגל איה דנואס יאנכט לש תולודגה תויועטה תחאו ,רתוי קחורמ עמשיהל ךירצ
לכ םא ןכש ,ךכ דבוע אל קסעה .יפוסה סקימב רשפאה לככ בורקו לודג היהיש דנואס
לש הביטקפסרפה תא דבאת דואמ רהמ ,תיזחב םוקמ סופתלו קבאיהל ךירצ ילכ
.סקימה

ףורשנמ ןבואר

 

 

 

 

 


ישאר דומעל הרזח

.ט.ק.א
.העיד תוגצה וא תוצלמה ןהב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תושמשמ תובתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא
(©) תורומש תויוכזה לכ

יעצמאו ךרד לכב רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
רמוחה קוידב עקשומ תובר .תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק
לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה
רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב םיבתוכה
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל
Privacy Policy musical-act.com