הרטיג טילקהל

ףורשנמ ןבואר :תאמ

.ןופורקימהו בלה ,שארה ןיב רשק תשרוד םיהדמ הרטיג לילצ תקפה

לש בוט לילצ גישהל ידכ .3-2-1 לש יטרדנטס לעופ הניא הבוט הטלקה
םיקיקדה םיסנאוינב זכרתהל תלוכיו ןומחת ,תובוט םיינזוא ךירצ הרטיג
םהש ךכב ,ןינעה תא בורל םיצימחמ הז ןיינעב הכרדה ירפס .דנואסה לש
אללו םיטעמ םיקוח תלעב תונמוא לש הרוצ איה לוק תסדנה יכ םיחכוש
ררועמ ,רתוי רורב דנואס תקפהל םיאנכט ףחוד הזה שפוחה .תולבגמ
לכמ חוכשל לוכי התא ךא .תמייקה םילילצה תשקמ רתוי רזומו הברהב
ןאכ רייצנ אל .הרטיג תטלקהב ךתוא ךירדהל רפסל חינמ התא םא הלא
תוסיפת המכ ריוואל קורזנ טושפ ,רחא וא הז טסירטיג לש םירוביח יאוות
היחנהה .םהב שומישה ךרדה תא םכל חיננו הרטיג תטלקהל תורושקה
.םכלש םיינזואה לע ךומסל איה תישארה

רוקמה

הרטיג תטלקהל הלועמ ןופורקימב שומיש ,םסק טיברש םניא םינופורקימ
לש ללכה ןימ תאצוי הטלקהב רוזעי ,רבגמה םע הלש ףוריצ וא העורג
,ןופורקימ לש הריחב יניינעל םידמצנ םיאנכט הברה .דבלב ,ער לילצ
הברה .טלקומה רבדה המ חוכשל םיטונ ךא -םיטקפאו ויק.יא ,ומוקימ
תיטסוקא הרטיג טילקת םא ,אמגודל ?ןתחה ןכיה ךא ,ביבס היגולונכט
בל םיש .(ישיאה ןפלואב 'דדובמה רדחה' בורל איהש) היטבמאב
.יוצר יתלב יתכתמ לילצ ףיסוי אל הניסרחה תוריקמ לבקתמה דוהדההש
וא רדחה ביבס תוכימש המכ חינהל רשפא ,ןיידע הדורי האצותה םא
םוקמ לש תויטסוקא תויעב דבלמ .רחא םוקימב הטלקה תריווא שפחל
:םהיניבו .הרטיגה לע הערל םיעיפשמה םיפסונ םימרוג םנשי ,הטלקהה

הלקה ךרדה .'וכו יוקל ןוויכ ,ונמז םתש םומע רתימ frets לש םוזמז
התא םא ,םלוא .השדח תונקל וא ליאשהל איה 'תעלוצ' הרטיג ןקתל רתויב
םימומע םירתימ .םשו הפ הפורת אוצמל רשפא ,שיש המ םע עוקת
שומיש י"ע תויחהל רשפא (תימניד הניחבמ הביצי אל הניגנל המודב)
לש המצועה תא הלעמ רוסרפמוקה :תוטשפב .הטלקהה ןמזב היסרפמוקב
תא ריבגהל שי ונלש הרקמב .רתוי קלח דנואס לש הגשהל שלח תוא
היהי חטבל .םימודו םיביצי םיעמשנ םירתימה לכ הב הדוקנל דע הסיחדה
תימואתפה סבה תרבגהב זזקל ידכ ,רסקימב .ויק .יאה תמאתהב ךרוצ
.(סחדנ דנואסה רשאכ הלוע בורל םיכומנה םירדתה לש תיסחיה המצועה)

ךא .ילכה תאייחה םשל (mid) םייניבה םוחת תא תצק ריבגהל קיזי אל
fretsתלעב תיטסוקא הרטיג .רתי תרבגהב שער ףיסוהל אל רהזיהל שי
de-) תוינקרוש תורבה תיחנמ לש ולופיטב תוכזל הלוכי 'םיזבזבמ'
לצא ריווא תואלמ תורבה תתחנהל ללכ ךרדב שמשמ הז רישכמ .(esser
רמוא אל הז .ןהב הבר םיהובגה םירדתה תלוכת רשאו ,(צ ,ס ,ש) םירמז
םיליכמ םירוסרפמוקה תיברמ .הרטיגל םג הזב שמתשהל רשפא יאש
תילמיסקמה ותושיגר תא ביצמ רוסרפמוק השעמל .וז תינבומ תורשפא
תיניצר היעב איה יוקל ןוויכ .יאנכטה י"ע םינווכמה םימיוסמ םירדתל
אל הז ךא ,רישי לילצ םע גוזימל סורוקב שומיש תוסנל רשפא .רתוי
,תילמשח הרטיגל רתוי המיאתמ היהת היצלודומ .יעבט עמשינ דימת
יניינעב ונחנא םאו .אליממ דבועמ ונייה הלש לילצה בורל ןכש
לוכי ןאכ .םוהמהו שער ףיסוהל יושע רבגמל הלש רוביח ,'תילמשח'
םיעודי 'םיצורע יליצמ' וללה .(noise gate) שער תמיסח רישכמ רוזעל
לכבש ךכ ,ןגנמ אל אוהש ןמזב ילכה תא קיתשהל םיעדוי םה .רבכ הז
.הטלקהל רדוח וניא שערה הניגנב הקספה

םוקימ

ןכיה ,ןופורקימה םוקימש שיגדהל םיבהוא דנואס יניינעב םילודג םימכח
רבדה אוה ,רתויב הבוטה הרוצב ילכה לש דנואסה תא עמוש אוהש
ןיב לידבמה רבדה הזו ,םיקדוצ ירמגל םה .בוט לילצ תגשהב יסיסבה
המצע תא תניימדמה ,הבוט ןזוא שרוד םג הז .ינשל דחא יאנכט
ךלש תויפיצל רתוי בורק היהתש לככ .טלוק אוהש המלו ןופורקימל
.םירחא םידבעמו .ויק .יאה לע תוחפ ךימסל ךרטצת ךכ ,םוקימה ןיינעב
,ץראב הרבגה תרבח לעב רבח יל שי .המישרמו רתוי היקנ היהת האצותה
עורל .הילטיאב תיסאלק תרומזת ריבגהל הכירצ התייה ותרבח רשא
ץלאנ תונבצע ינמיס הארה חצנמהש רחאלו ,אובל ששוב יאנכטה ולזמ
המ !יאנכט היה אל םלועמ אוה ?המ אלא .יאנכטה דיקפת תא אלמל אוה
.ורותב ילכ לכ לא ונזוא תא ברקו םינגנה תדמע לא שגינ ?דידי השע
לככ בורקה דנואס הרבגהה תכרעמב לבקיש ךכ ןוויכו רסקימל רזח
רבעל תוזעונ תוחיגב ומצע לע רזח ךכ .המבה לע עמשש המל רשפאה
.ןיוואד לוטנו ,טושפ .תוממהמ ויה תורוקיבהו...המבה

תיטסוקא הרטיג

רבעמ מ"ס 15-כ לש קחרמב טלקנ תיטסוקא הרטיג לש טלושה לילצה
ךרואלו רשגל בורק לבקתמ רתוי ריהב לילצ .הלש הדוהתה חתפל
ןימא לילצ תקפה לש הדובעה תא בורל השוע דדוב רסנדנוק .ראווצה
יוצר .רתויב בוטה םוקימה תעיבקל ןזואב שמתשה .הלועמ הרטיגמ
'יצוב' היהי לילצה ןכש ,הדוהתה חתפ לע רישי םוקיממ ענמיהל
םינופורקימ ינשב שומיש י"ע ינופואירטס לילצ גישהל רשפא .לצלצמו
,v תרוצב אוה יסאלקה םוקימה .הרטיג לש רחא ןווג דחא לכ םיטלוקה
תויהל םיבייח אל ולא .חתפל ינשהו רשגל ןווכמ דחא ןופורקימש ןכיא
יבחרמ טקפאל .םינוש םהשכ אקווד יתועמשמ רתוי טקפאה .גוסה ותואמ
,הרטיגהמ רתוי הובגו קחורמ דנטס לע דחא רסנדנוק םקמל רשפא ,רתוי
בורק ןופורקימ) םידדצה ןיב האלמ הדרפהל ,דרפנ ץורע לע טילקהלו
בורל .רישיה לילצה םע וגזמל וא ,(ינש דצב קחרמהו ,דחא דצב
דבעל םיברמ אלש ךכ ,תיטסוקא הרטיג לש יעבטה לילצה תא םיפידעמ
טקפא םשל ,תקיודמ המוד הטלקהב ץורעה תא םיליפכמה שי .ותוא
רשפא ךכ , םייונפ םיצורע רתוי ךתושרבש לככ .רתוי 'יתרומזת'
תומצוע רומשל יוצר קר ,(תולפכה רתוי) הז םיוסמ טקפא רישעהל
.רוסרפמוק תועצמאב תוטלקהה ןיב תונוכנ

תילמשח הרטיג

זכרמבו לוקמרה לומ ימניד גוס לש הז ונייה ןופורקימל יסאלקה םוקימה
חוורב הבותכ קור תרטיג לילצ לש הירוטסיה ,רבד לש ותימאל .(1 רויא)
חיטבמ הז םוקימ .רדנפ וא לשרמ רבגמו Shure SM57 ןופורקימ ןיבש
לוקמרל ןופורקימה לש ותברק לשב ,רבגמהו הרטיג לש ןמאנ גוציי
אשונל היצאירו האב יקנפ לילצל .ךכמ האצותכ רדחה תקיטסוקא תקיחדו

גשומ תיביסרגאו הדח הרטיג לש שגדומו יקנ לילצ .דדובה ןופורקימה
הלועמ הז דיקפתל .ןופורקימה לש רישיה הטילקה ריצמ הטסה י"ע
לובג ןיאש ןבומכ .יתכתמה לילצה תא טילבמ אוה ןכש ,רסנדנוקה
לוקמרה לומ דחא ןופורקימ ומקמיש הלאכ אוצמל וליפא ןתינו ,ןוימדל
לוקמרה לעמ םייולת םינופורקימ ,(רוחאמ חותפה רבגמב) וירוחאמ דחאו
בבותסמה יאנכט תוארל םג יל אצי .הרקתה לע םימקוממה הלאכו ,ולומו
45 דודמל ידכ ,תיווז דמ ירחא רת אוה רשאכ ,ןפלואה תונורדסמב


,הברהב טושפ ונייה טנאיבמא לילצל יסאלקה דומיעה ...קיודמב תולעמ
.רדחה לש הז םע רישי לילצ םיגזממ הב הרטמ התואל שמשמו

םיפילחת

הרטיג ירבגמ לש םירוטלומיס ומכ םירישכמו ,ולש תא השוע ןמזה
םיליחתמ ,ליפורפ רצ םיטקפא רישכמ לש הרוצב םימייקה ,םילוקמרו
תונוכמל הרוקש המודב והשמ ,םיקיתווה םירבגמל הגיסנ ביתנ ןמסל
ומכ המוד הדובע םישוע ולא םינייקחש םימיכסמ םלוכ אל .הביתכה
איה תילמשח הרטיג .הצואת לבקמ םהב שומישה ךא ,םיירוקמה 'הרבחה
רבגמ ,םירוגמ תיבב רדח אלא וניא ךלש ןפלואה םאו ,העבטמ תינשער

הרטיג רבגמ-המדמ .יעמשמ דח םירייד יוניפ ספוט ונייה םוילוו לופב
םילחגכ םיינזואו םינופורקימ אללו ,תורישי 'םוילוו לופ'ב הטלקה רשפאמ
ןמזה םג .תוינזוא םע וליפאו יוצרה םילווב ןיזאהל רשפא .תושחול
םידעימ ולא םירישכמ ןכש ,םיאלפ ךתחנ םירוביחו םוקימל שורדה
טעמכו ,ןיינעמ עציהב רבכ םימייק ולא םירישכמ .ידיימו ריהמ שומישל
ףא הלאכ םירוטלומיס .תורטיג וב תויוצמש ןכיה ץראב תויונחה לכב
אצומ התא ימדקה לנפה לע .רחא וא הז ןוויגב ,םינוש םילדפל םירדחומ
המוד העפשה ילעב ,'םייתימאה' הרטיגה ירבגממ םירכומ םירותפכ םתוא
םימסרופמה .הלועמ ןופורקימ תועצמאב לבקתמ היהש דנואס םעו
רשפא םהיניב .Digitech-ו לשרמ לשו SansAmp לש ולא םה םהיניבש
םלשומ יוקיחל ,(תורונמ) תויתרפופש הרבגה תודיחי םע ולאכ אוצמל
וא ART לש ומכ םיטקפא ירישכמ םג .ולאכ םירבגממ לילצ לש רתוי
רשפא .םהינימל הרטיג לש 'תוסקוב' ימדמ םיללוכ Ensoniq לש DP/4
דחא לכ ,לילצה יוקיח תניחבמ רבד לכ היצלומיסה ירישכמ לע דיגהל
דנואסל רושקה לכב תונעוצקמה תא םהמ תחקל רשפא יא ךא ,אוה ומעטו
הז םיתיעל .יביטקייבוס דואמו רתויב ישיא ונייה הרטיג לש דנואס .ומצע
לילצ לע םהיניב םירבדמה םיטסירטיגל בישקהלו דצהמ דומעל ןיינעמ
,"ףירח" ,"בוטר" ,"השק" לש גוסהמ םיחנומב שומיש ךות הרטיג לש
םיקוחה תא בוזעל רשפא .ירמגל םיישיא םיגשומ - 'וכו "חותפ" ,"םח"
.יוצרו ,רשפאש המכ תוסנתהלו דצב

תושקבו תועצה ,הבתכה לע תורעה || ישארה דומעל

 

 

 

 

 

 

 

.ט.ק.א
תואצותל תיארחא תכרעמה ןיא .העיד תוגצה וא תוצלמה הב תוארל ןיאו ,דבלב ינויע עדימכ תשמשמ הבתכה
.ןאכ ארקנה רמוחב שומישמ
(©) תורומש תויוכזה לכ

רדשלו םגרתל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל ןיא .מ"עב לוק תסדנה .ט.ק.אל תורומש תויוכזה לכ
.תכרעמהמ הבותכ תושר אלל ,תומלשב וא םקלחב םא ,הבתכהמ םיעטק יעצמאו ךרד לכב
םיבתוכה לש ןה תועבומה תועידה .ונכותל םיארחא םיקיפמה וא תכרעמה ,ךרועה ןיא ךא ,גצומה רמוחה קוידב עקשומ תובר
ברסל תוכזה תא המצעל תרמוש תכרעמה .הילא חלשנש רמוח לע תיארחא תכרעמה ןיא .תכרעמה לש חרכהב ןניאו ,דבלב
.שארמ העדוה אלל ,םוסרפל