כללי מערכת הפורומים - אתר אקט מוסיקלי


אתר אקט מוסיקלי רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.
על כל משתתף במערכת הפורומים חלה האחריות להיות מיודע בכללי מערכת הפורומים.

כל משתתף בפורום כלשהוא של אתר אקט מוסיקלי כקורא או משתתף פעיל / סמוי מסכים וכפוף לכללים הבאים:

הקדמה

 • מערכת הפורומים של אתר אקט מוסיקלי הינה מקום מפגש ודיון לגולשים באתר. באמצעות הפורומים ניתן להחליף מידע / דעות / רעיונות ומחשבות.

 • הנהלת האתר ומנהלי הפורומים רשאים להסיר הודעות מהפורומים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 • אתר אקט מוסיקלי אינו אחראי על התכנים המועלים במערכת הפורומים.

 • אתר אקט מוסיקלי מסיר מעצמו מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש במערכת הפורומים.

 • כל האמור במערכת כללים זאת נכתב בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

הגדרות:
 

 • "אתר אקט מוסיקלי" - "המגזין הישראלי לאודיו ומסיקה" - אתר אינטרנט הנמצא בכתובת www.act.co.il או www.musical-act.com  לרבות מנהליו, עובדיו או כל אדם שמונה מטעם האתר.
 • "מערכת הפורומים" - מהווה מדור באתר אקט מוסיקלי , מאפשרת תקשורת והחלפת דעות / מידע / נתונים וידע בין המבקרים באתר אקט מוסיקלי.

 • "מנהל פורום" - אדם אשר מונה על ידי אתר אקט מוסיקלי להיות אחראי על התנהלות פורום אחד או יותר באתר אקט מוסיקלי.

 • "משתתף" - כל אדם / גוף אשר מבקר / משתמש / גולש / נכנס לאתר אקט מוסיקלי ולמערכת הפורומים.

 • "הודעה" - כל תוכן המוכנס על ידי משתתף באחד הפורומים, כוללת טקסט, תמונות, קבצים, קישורים, מראי מקום, נתונים, הערכות, דעות, חוות דעת, מידע, רעיונות וכל ביטוי אחר הכולל תוכן כלשהוא.

תכני ההודעות ושמוש בשפה

 • כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים.

 • תכני ההודעות נכתבים על דעת כותביהם בלבד ואין לאתר ולהנהלת האתר כל חלק או צד בדברים אלה.

 • אין לאתר אקט מוסיקלי כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות מערכת הפורומים.

 • המידע שמשתתף מפרסם במערכת הפורומים, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט.
  יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (לדוגמה: שם, טלפון, כתובת דואר וכתובת דוא"ל, פרטי עיסוק , מקום עבודה, מקום לימודים וכל מידע מזהה אחר).

 • יש לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת הפורומים.

 • יש לנהוג באותה מידה של זהירות שהיה המשתתף נוקט ביצירת קשר, שאינו נעשה באמצעות האינטרנט.

 • אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק.

 • אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת.

 • אין לפרסם תכנים מוציאי לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות של אדם אחר.

 • אין לפרסם תכנים הפוגעים ברגשות הציבור.

 • אין לפרסם תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / בעלי אופי מיני בוטה.

 • אין לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

 • אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר.

 • אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא.

 • אין לפרסם תכנים המכילים וירוסי מחשב ו/או "סוסים טרויינים" ו/או אמצעים טכניים שמטרתם גרימת נזק לאדם / גוף אחר.

 • אין לפרסם תכנים אשר אינם רלונטיים לפורום בו אתה משתתף.

 • אין לפרסם מספר רב של הודעות דומות / זהות.

 • אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי הפורומים ו/או בתפקודה התקין של מערכת הפורומים ו/או בתפקודו התקין של האתר..

  הנחיות כלליות להגשת תלונות:
  - המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ומערכת הפורומים לכל טענה כנגד או מחלוקת עם האתר ו/או הנהלתו ו/או עובדיו ו/או מנהלי הפורומים ללא הסכמתם בכתב של מנהל/י האתר. אם נגרמה פעילות כר"מ כתוצאה מטעות שבתום לב המשתמש מתחייב לחדול מיד מפעילות כר"מ, אם התריעו בפניו מנהל/י האתר.
  - המשתמש מתחייב להעלות טענות ומחלוקות כר"מ בפני מנהל/י האתר רק בכתב, ובהודעה אישית הממוענת למנהל/י האתר בלבד.
  זכותם של מנהל/י האתר לפעול לפי שיקול דעתם לישוב המחלוקת או הטענה כר"מ אם בהמשך ההתכתבות הפרטית, ואם בשימוש במערכת הפורומים אם לדעתם העניין נוגע למשתמשים אחרים או מכל סיבה אחרת, והמשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך, ונותן דעתו לכך מראש בניסוח פנייתו.
  - למען הסר ספק, אין האתר רואה את מנהל/יו כמחויב/ים להשיב למשתמש לכל טענה שהיא ולו רק מעצם הצגתה, ואין המשתמש רואה את האתר ומנהל/יו כמחויבים לכך, ואין בהוראות אלה כדי לצמצם את זכותם של מנהל/י האתר לפעול על פי הוראות כל דין או הוראות השימוש באתר.
   

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי להסיר תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהוא מגורם / אדם כלשהו.

 • אתר אקט מוסיקלי אינו מחויב להסביר את שיקוליו בעת הפעלת סמכותו במערכת הפורומים.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 • כל משתתף בפורום, רשאי להכניס הודעות המכילות תוכן אשר נוצר על ידו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים באותו התוכן.

 • בהעלאת התכנים למערכת הפורומים, המשתתפים מעניקים לאתר אקט מוסיקלי את הזכות להשתמש בתכנים ובמידע שהוכנס בכל דרך שימצא לנכון, על פי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת אישור או מתן תמורה.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי לפרסם את התכנים המוכנסים על ידי המשתתפים במדיות ובאמצעים נוספים וזאת ללא קבלת אישור פרטני מהמשתתפים וללא צורך במתן תמורה כלשהיא למשתתפים.

 • מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל תכני האתר לרבות מערכת הפורומים, ובכל טקסט / תמונה / קוד מחשב / קובץ מחשב / קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול באתר - הינם של בעלי אתר אקט מוסיקלי בלבד.

 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא הסכמתם של בעלי אתר אקט מוסיקלי, בכתב ומראש.

הגנה על פרטיות

 • על כל משתתף במערכת הפורומים להניח כי פרטיו האישיים חשופים לכל. למרות הכל האתר עושה ככל יכולתו להצפין נתונים אלה בצורה מרבית.

 • למרות שמשתתף במערכת הפורומים בוחר לעצמו כינוי שעשוי להיות שונה משמו האמיתי, אין הדבר מעניק הגנה כלשהי מחשיפת שמו האמיתי.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי למסור את הפרטים הידועים לו אודות המשתתפים במערכת הפורומים לידי צד שלישי במקרה ומתעוררת בעיה משפטית או חיונית בקיום אתר אקט מוסיקלי.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי לאסוף פרטים אודות המשתתפים במערכת הפורומים, לצורך יצירת קשר עם המשתתפים, לצורך העברת מידע אודות האתר, לצורך העברת מידע פרסומי (באישור, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

 • האנונימיות היא עיקרון המאפשר למשתמשים להתבטא כרצונם, ולכן אחראי המשתמש באתר ובמערכת הפורומים מול המשתמשים האחרים לשמירת פרטיותם, ומתחיב לכבד את פרטיותם של המשתמשים האחרים ולהגן עליה בפועל, ולא לחשוף כל קשר בין זהות משתתף אחר בפורום, כינויו ושאר פרטים הנוגעים לפעילותו במערכת הפורומים והאתר, לזהותו האמיתית, עיסוקו, כתובותיו האלקטרוניות והממשיות ו/או שאר מידע הנוגע לפרטיותו, לא במפורש ולא במשתמע, לא בפעולה יזומה ולא ע"י מחדל, בין אם הדבר נעשה במערכת הפורומים והאתר ובין אם מחוצה לה, אלא אם נתן המשתתף האחר את אישורו לכך בכתב או אלא אם כבר חשף המשתתף האחר ממילא פרטים אלה מיוזמתו הוא בפעילותו במערכת הפורומים והאתר.
   

אחריות על תכנים ומידע

 • כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים.

 • כל המידע המפורסם במערכת הפורומים, אינו עובר בדיקה של אתר אקט מוסיקלי.

 • אתר אקט מוסיקלי אינו מכיר את המשתתפים במערכת הפורומים ואינו יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידם.

 • גם במקרה שאתר אקט מוסיקלי מכיר משתתף כלשהוא, אין האתר יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידי אותו משתתף.

 • אתר אקט מוסיקלי אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים.

 • אתר אקט מוסיקלי ממליץ לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע המפורסם במערכת הפורומים. ובפרט ביחס למידע מקצועי הניתן כביכול על ידי משתתפים הטוענים שבידם מידע וידע מקצועי שכזה.

 • המשתתפים והמשתמשים במערכת הפורומים אינם יכולים לבוא בטענה או דרישה או קובלנה או תביעה כלפי אתר אקט מוסיקלי אודות התכנים שפורסמו במערכת הפורומים ואודות השימוש שבחרו לעשות בתכנים אלה.

 • השימוש במידע / תכנים / שירותים המוצגים במערכת הפורומים הנם באחריות הבלעדית והמלאה של כל משתתף הבוחר להשתמש בהם.

 • מערכת הפורומים לא תהווה לעולם תחליף למידע ושירותים הניתנים על ידי אנשי מקצוע ו/או אנשים אחרים הנשכרים על ידי כל אדם למתן מידע / שרות כלשהוא.

 • כל החלטה שיקבל משתתף ו/או מי מטעמו ביחס לשימוש בתכנים ומידע שפורסמו במערכת הפורומים, הינה באחריותו הבלעדית של אותו אדם.

 • כל משתתף במערכת הפורומים מודע ומסכים כי משתתפים אחרים יגיבו להודעות ולתכנים שהכניס למערכת הפורומים.

 • אתר אקט מוסיקלי אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים כתגובה לתכנים שהוכנסו על ידי משתתפים אחרים.

 • אתר אקט מוסיקלי לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ומידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף במערכת הפורומים.

 • כל משתתף במערכת הפורומים לא יוכל לתבוע את האתר, הנהלת האתר ועובדי האתר, עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או שימושו במערכת הפורומים.

 • אתר אקט מוסיקלי לא ישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל פורום ו/או ע"י האתר עצמו.
   

אחריות מנהלי הפורומים

 • מנהל הפורום רשאי להשתמש בשיקול דעתו על מנת לסייע למשתתפים בפורום.

 • מנהל הפורום רשאי לענות לשאלות המועלות בפורום.

 • מנהל הפורום רשאי לפרסם מידע שלדעתו הנו רלוונטי למשתתפים בפורום אותו הוא מנהל.

 • מנהל הפורום רשאי להסיר הודעות שלדעתו מפירות את כללי מערכת הפורומים.

 • מנהל הפורום נושא באחריות לתוכן דבריו כשם שכל משתתף במערכת הפורומים נושא באחריות לתוכן דבריו.

 • על כל משתתף להתייחס להודעות מנהלי הפורומים כשם שהיה מתייחס לכל הודעה של משתתף אחר.

 • אין להניח כי מנהל פורום הינו סמכות מקצועית באותו הפורום אותו הוא מנהל.

 • כל משתתף העושה שימוש במידע הניתן על ידי מנהל הפורום עושה זאת על אחריות הבלעדית המלאה.

 • מנהל הפורום לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל הפורום עצמו ו/או על ידי אתר אקט מוסיקלי עצמו.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי להפסיק את פעילותו של מנהל פורום ולהחליפו במנהל פורום אחר.

שינויים באתר אקט מוסיקלי והפסקת השירות

 • אתר אקט מוסיקלי אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי להפסיק את פעילותו של פורום מסוים ו/או לפתוח פורום חדש במערכת הפורומים.

 • אתר אקט מוסיקלי לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך או לרכושך עקב תקלות, כשלים, בחומרה, תוכנה, קווי תקשורת, שרתי מחשב של האתר או של חברות המספקות שירותים טכניים שונים לאתר.

 • בעלי האתר רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו, תכניו, שמו, לשנות את זמינות האתר ושרותיו, וזאת ללא הצורך להודיע על כך מראש.

 • כל שינוי שיערך עלול לגרום לאי נוחות / תקלות, אתר אקט מוסיקלי לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכו' שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מכך.

הגבלת אחריות

 • בנוסף לאמור לעיל, אתר אקט מוסיקלי, הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו, לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.

 • אתר אקט מוסיקלי, הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו לא ישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

תנאי שימוש ואחריות המשתמש

 • מובהר בזאת, כי אתר אקט מוסיקלי רשאי להפסיק את השימוש באתר עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי להרחיק משתתף מהשתתפות באתר (השתתפות פעילה או סמויה), בין היתר אם לדעת מנהל/יו התנהלות המשתמש גורמת לטרדה, נזק או פגיעה כלשהי במטרות אתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי הפורומים ו/או בתפקודה התקין של מערכת הפורומים ו/או בתפקודו התקין של האתר ו/או במשתמשים אחרים.

 • כל משתמש שהורחק ע"י אתר אקט מוסיקלי לא יוחזר גם אם יבחר להשתמש בשם משתמש אחר.

 • המשתמש ישפה את אתר אקט מוסיקלי , מנהלי האתר, בעלי האתר, עובדי האתר, ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, פגיעה במוניטין, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאים נוספים

 • אתר אקט מוסיקלי רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.

 • הוראות תקנון זה מתווספות לתנאי השימוש באתר אקט מוסיקלי ובמקרה של אי התאמה תחול ההוראה המיטיבה עם אתר אקט מוסיקלי.

 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 • מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

Advertising and Privacy פרסום ופרטיות
אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.
 

יצירת קשר עם מנהל האתר:
admin
ATact.co.il

חזרה

חזרה